Skip to main content
Public Health

Schvalování účinných látek

Před tím, než jsou účinné látky schváleny k použití v biocidních přípravcích, provádí jejich posouzení některý ze států EU. Poté se provádí vzájemné hodnocení, do něhož jsou zapojeny všechny státy Unie. Toto hodnocení koordinuje Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) a probíhá ve Výboru pro biocidní přípravky (BPC). ECHA předá Komisi stanovisko, zda může být účinná látka schválena či ne.

Komise pak na základě svých vlastních závěrů rozhodne, zda použití účinné látky v biocidním přípravku schválí. Pokud je to nezbytné pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, může schválení obsahovat určité podmínky, aby se zajistilo, že jsou identifikovaná rizika v průběhu povolování přípravku řádně zohledněna.

Látky vzbuzující mimořádné obavy

Nařízení obsahuje kritéria postupného ukončení používání látek vzbuzujících mimořádné obavy a zajišťuje, že se mezitím začnou používat lepší alternativy.

Týká se látek:

  • klasifikovaných jako karcinogeny kategorie 1A nebo 1B
  • klasifikovaných jako mutageny kategorie 1A nebo 1B
  • klasifikovaných jako toxické pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B
  • které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické
  • které jsou vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
  • klasifikovaných jako endokrinní disruptory.

Účinné látky, které již byly na trhu v roce 1998, kdy byl přijat první právní předpis EU o biocidních přípravcích, byly zkoumány v rámci programu přezkumu.

Rozhodnutí o neschválení

Pokud nebyla účinná látka v rámci programu přezkumu schválena, musely být většinou biocidní přípravky, které ji obsahovaly, staženy do 12 měsíců z trhu. Vnitrostátní orgány však mohly rozhodnout jinak.

Seznam schválených účinných látek Unie

Seznam schválených účinných látek je dostupný na stránkách agentury ECHA a je pravidelně aktualizován.

Související informace