Skip to main content
Public Health

Ošetřené předměty

Nařízení obsahuje ustanovení, která se vztahují jak na biocidní přípravky, tak na směsi nebo předměty (spadající do definice „ošetřené předměty“), které byly biocidním přípravkem ošetřeny nebo jej obsahují.

Směsi nebo předměty mohou být ošetřeny pouze účinnou látkou, která byla k tomuto účelu schválena na úrovni EU. To je výrazná změna oproti předchozímu systému, kdy bylo u směsí a předmětů dovezených ze zemí mimo EU dovoleno, aby byly ošetřeny účinnou látkou, která nebyla v EU povolena.

Označování ošetřených předmětů a informace o nich

Nařízení požaduje, aby výrobci a dovozci označovali ošetřené předměty v těchto situacích:

  • pokud je uváděno, že ošetřený předmět má biocidní vlastnosti, nebo
  • účinná látka použitá k ošetření předmětu byla schválena za podmínky, že se použijí zvláštní ustanovení o označování s cílem chránit lidské zdraví a zdraví zvířat a životní prostředí.

Označení je rovněž vyžadováno v případě, kdy je to nutné k ochraně lidí, zvířat a životního prostředí před riziky spojenými s biocidním ošetřením.

Nařízení spotřebitelům umožňuje, aby od dodavatele požadovali informace o biocidním ošetření daného předmětu. Tyto informace musí být poskytnuty bezplatně ve lhůtě 45 dnů.

Přechodná opatření

Text zahrnuje řadu přechodných opatření, jež mají usnadnit přechod od systému stanoveného směrnicí k systému, který stanoví nařízení. Dále mají umožnit, aby se agentura ECHA stala součástí regulačního rámce pro biocidy a aby byla zachována veškerá práva nabytá v rámci směrnice.