Põhisisu juurde
Public Health

Biotsiidid

Biotsiidimääruse sätete kohaselt peavad kõik tooted olema saanud pädevalt asutuselt loa enne, kui need turule lastakse. Asutused võivad loa anda üksnes siis, kui nende korraldatud hindamise käigus selgub, et toote kasutamine on inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale ohutu. Samuti peab toode olema tõestatult tulemuslik selle kavandatud kasutusotstarbel.

Biotsiididele antakse luba kaheastmelise menetluse raames:

  • toimeaine (millel on biotsiidne mõju) peab olema ELi tasandil heaks kiidetud. Hinnatakse selle ohtlikke omadusi ja võimalikke riske inimestele, loomadele ja keskkonnale.
  • Iga seda toimeainet sisaldav toode peab seejärel saama loa iga konkreetse oleku (nt vedelik, pihustatav jne), kasutusala (nt puukide või sääskede tõrje) ja kasutajate kategooria (nt kutseline kasutaja või tavakodanikud) jaoks.

Kes annab loa tooted turule lasta?

Loa andmise eest vastutab tavaliselt ELi riik, kus biotsiidid turule lastakse. See toimub protsessi käigus, mida nimetatakse „riikliku loa“ andmise menetluseks. ELi riikide vahel eksisteerib vastastikuse tunnustamise protsess, mille raames saavad ettevõtjad taotleda oma toodetele luba korraga mitmes riigis (paralleelne vastastikune tunnustamine) või hiljem, kui tootele on ühes ELi riigis juba luba antud (vastastikune järjestikku tunnustamine). Selle protsessi abil antakse ettevõtjatele kiirem juurdepääs turule ja tagatakse ühtlus ELis.

Teatavatele toodetele võidakse anda luba ELi tasandil, võimaldades ettevõtjatel neid turustada kõikjal ELis. Sellistel juhtudel annab loa Euroopa Komisjon. Seda protsessi nimetatakse „liidu loa“ andmise menetluseks. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas see praktikas toimib, leiate järgmisest aruandest.

Loa andmise menetluse valik on jäetud ettevõtjatele.

Biotsiididele loa andmise üldpõhimõtted

  • V lisas on loetletud tooteliigid ja nende kirjeldused.
  • Artiklis 23 sätestatud eeskirjadega kirjeldatakse seda, kuidas toimub võrdlev hindamine.
  • VII peatükis on esitatud biotsiididele loa andmise ühtlustatud menetlused, sh riiklik luba ja vastastikune tunnustamine.
  • VIII peatükk hõlmab loamenetlusi liidu tasandil – nende taotlemist ning seda, kuidas nendest tulenevad eelised on vastastikusest tunnustamisest potentsiaalselt kasutoovamad. Selles juhises kehtestatakse biotsiididele sarnased kasutustingimused.
  • I lisas on esitatud madala riskitasemega toimeainete loetelu ja V peatükis kirjeldatakse loa andmise lihtsustatud menetlust selliseid toimeaineid sisaldavate toodete puhul.
  • IX peatükk sisaldab toodetele antud lubadesse tehtavaid muudatusi (halduslikud, vähem tähtsad ja olulised muudatused), mille pädevad asutused peavad heaks kiitma, enne kui loaomanikud saavad neid rakendada.
  • X peatüki sättega lubatakse ettevõtjal ELi riiki B importida ja lasta seal turule toode, millele on ELi riigis A juba luba antud, kui samaväärsele tootele on luba antud ka ELi riigis B (paralleelne kaubandus).
  • Artiklites 55–57 on sätestatud erandid üldnõuetest, teadus- ja arendustegevusega seotud erandid ja erandid REACH-määruse alusel registreerimisest.