Põhisisu juurde
Public Health

Töödeldud tooted

Määrus sisaldab sätteid, mida kohaldatakse nii biotsiidide kui ka segude ja (mõiste „töödeldud toode“ alla kuuluvate) toodete suhtes, mida on töödeldud biotsiidiga või mis seda sisaldavad.

Eelkõige tuleb silmas pidada seda, et segu või tooteid võib töödelda üksnes toimeainetega, mis on ELis sel eesmärgil heaks kiidetud. See on oluline muudatus võrreldes varasema kavaga, mille puhul kolmandatest riikidest imporditud segud või tooted võisid olla töödeldud toimeainetega, mis ei olnud ELis lubatud.

Töödeldud toodete märgistamine ja neid käsitlev teave

Määruse kohaselt peavad töödeldud toodete tootjad ja importijad need märgistama, kui:

  • väidetakse, et töödeldud tootel on biotsiidsed omadused või
  • toote töötlemiseks kasutatud toimeaine kiideti heaks märgistamise erisätete alusel, et kaitsta inimeste ja loomade tervist ning keskkonda.

Märgistamine on nõutav ka juhul, kui inimesi, loomi ja keskkonda on vaja kaitsta biotsiididega töötlemisest tingitud riskide eest.

Määruse kohaselt on tarbijal õigus taotleda tarnijalt teavet, mis käsitleb toote töötlemist biotsiididega. Teave tuleb esitada 45 päeva jooksul ja tasuta.

Üleminekumeetmed

Määrusega on ette nähtud mitmed üleminekumeetmed, et lihtsustada üleminekut direktiivilt määrusele, lisada Euroopa Kemikaaliamet biotsiide käsitlevasse õigusraamistikku ning kaitsta direktiivist tulenevaid õigusi.