Glavni sadržaj
Public Health

Pregled

Biocidni proizvodi upotrebljavaju se za kontrolu neželjenih organizama koji imaju štetan učinak na zdravlje ljudi ili životinja, okoliš ili ljudske aktivnosti. Ti štetni organizmi uključuju štetnike (npr. insekti, štakori ili miševi) i mikroorganizme (npr. bakterije, virusi, plijesan).

Biocidni proizvodi, među ostalim, uključuju:

  • insekticide (osim onih koji se upotrebljavaju za zaštitu bilja i regulirani su Uredbom (EU) br. 1107/2009)
  • repelente
  • dezinfekcijska sredstva
  • sredstva za zaštitu materijala, kao što su drvo, plastika i vlakna
  • boje koje se upotrebljavaju protiv obrastanja boje na trupovima brodova.

Imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu građana EU-a, na primjer, pomažući u zaštiti od:

  • bolesti koje se prenose vektorima (npr. malarija, tropska groznica ili groznica chikungunya)
  • bolesti koje se prenose hranom (npr. salmoneloza, listerioza)
  • bolničkih infekcija (npr. MRSA).

Često se upotrebljavaju i u materijalima kao što su plastika, boje, tekstili, drvo itd. za zaštitu tih materijala od raspadanja uzrokovanog mikrobima, gljivicama ili insektima.

Međutim, biocidni proizvodi zbog svojih intrinzičnih svojstava mogu predstavljati rizike za ljude, životinje i okoliš. EU je zato utvrdio stroga pravila i postupke kako bi se ti rizici sveli na najmanju moguću mjeru.

Okvir za ograničavanje rizika

EU osigurava okvir i usklađena pravila na razini EU-a za države članice EU-a kako bi se prije stavljanja biocidnih proizvoda na tržište osigurala ispravna procjena rizika. Europska agencija za kemikalije (ECHA) pruža tehničku i znanstvenu pomoć kako bi Europskoj komisiji i državama članicama EU-a pružila potporu u provedbi različitih postupaka koji su utvrđeni u Uredbi.

Aktivne tvari

Prije nego što se aktivne tvari mogu upotrijebiti u biocidnim proizvodima, potrebno ih je ocijeniti i odobriti za takvu uporabu na razini EU-a.

Biocidni proizvodi

Prije stavljanja proizvoda na tržište potrebno je dokazati njegovu sigurnost za zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš. Potrebno je dokazati i njegovu djelotvornost za predviđenu namjenu.

Tretirani proizvodi

U Uredbi su sadržane odredbe koje se ne primjenjuju samo na biocidne proizvode, već i na proizvode i smjese koji su tretirani biocidnim proizvodom ili sadržavaju biocidni proizvod.