Przejdź do treści głównej
Public Health

Informacje ogólne

Produkty biobójcze są stosowane do zwalczania organizmów, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska, lub które powodują szkody w działalności człowieka. Do szkodliwych organizmów należą szkodniki (np. owady, szczury lub myszy) i mikroorganizmy (np. bakterie, wirusy, pleśń).

Produkty biobójcze obejmują między innymi:

  • środki owadobójcze (z wyjątkiem stosowanych do celów ochrony roślin, które są regulowane rozporządzeniem (UE) nr 1107/2009)
  • środki odstraszające owady
  • środki odkażające
  • środki konserwujące do materiałów takich jak drewno, tworzywa sztuczne i włókna
  • farby przeciwporostowe do ochrony kadłubów statków.

Produkty biobójcze są ważne w codziennym życiu mieszkańców UE. Pomagają chronić m.in. przed:

  • chorobami przenoszonymi przez wektory (np. malaria, denga, gorączka chikungunya)
  • chorobami przenoszonymi przez żywność (np. salmonelloza, listerioza)
  • zakażeniami szpitalnymi (np. gronkowiec).

Produkty biobójcze są również powszechnie stosowane w materiałach takich jak tworzywa sztuczne, farby, materiały włókiennicze, drewno itp., w celu ochrony tych materiałów przed drobnoustrojami, grzybami lub owadami.

Ze względu na swoje właściwości produkty biobójcze mogą jednak stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska. W związku z tym UE ustanowiła surowe przepisy i procedury, które mają ograniczać ryzyko do minimum.

Ramy ograniczania ryzyka

We wszystkich państwach UE obowiązują ogólnounijne ramy i zharmonizowane przepisy. W ten sposób możliwa jest odpowiednia ocena ryzyka produktów biobójczych wprowadzanych na rynek. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) udziela pomocy technicznej i naukowej oraz wspiera Komisję Europejską i państwa UE w różnych procedurach określonych w rozporządzeniu.

Substancje czynne

Przed użyciem substancji czynnych w produktach biobójczych konieczne są ich ocena i zatwierdzenie na poziomie UE.

Produkty biobójcze

Przed wprowadzeniem produktów do obrotu należy wykazać, że są one bezpieczne dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt i dla środowiska. Należy również udowodnić, że produkt jest skuteczny w swoim zamierzonym zastosowaniu.

Wyroby poddawane działaniu produktów biobójczych

Rozporządzenie zawiera przepisy mające zastosowanie nie tylko do produktów biobójczych, lecz również do wyrobów i mieszanin, które zostały poddane działaniu produktu biobójczego lub które zawierają taki produkt.