Skip to main content
Public Health

Wyroby poddawane działaniu produktów biobójczych

Rozporządzenie zawiera przepisy, które odnoszą się zarówno do produktów biobójczych, jak i do mieszanin lub wyrobów (objętych definicją „wyrobu poddanego działaniu produktów biobójczych”), które zostały poddane działaniu produktu biobójczego lub zawierają produkt biobójczy.

Przede wszystkim mieszaniny i wyroby mogą być poddawane działaniu wyłącznie substancji czynnych, które zostały w tym celu zatwierdzone w UE. Jest to istotna zmiana w stosunku do poprzedniego systemu, w którym mieszaniny i wyroby przywożone spoza UE mogły być poddane działaniu substancji czynnej, która nie została dopuszczona w UE.

Etykiety i informacje na wyrobach poddanych działaniu produktów biobójczych

Rozporządzenie nakłada na producentów i importerów wymóg oznakowania wyrobu, jeżeli:

  • zamieszczona jest informacja o właściwościach biobójczych wyrobu; lub
  • substancja czynna stosowana w wyrobie została zatwierdzona z zastrzeżeniem szczególnych warunków etykietowania w celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt lub ochrony środowiska.

Etykietowanie jest również wymagane w razie potrzeby w celu ochrony ludzi, zwierząt i środowiska przed zagrożeniami wynikającymi z poddania wyrobów działaniu substancji biobójczej.

Rozporządzenie umożliwia konsumentom zwrócenie się do dostawcy o informacje na temat sposobu poddania wyrobu działaniu produktów biobójczych. Informacje te muszą być dostarczone w terminie 45 dni i ich dostarczenie jest bezpłatne.

Środki przejściowe

W tekście rozporządzenia przewidziano szereg środków przejściowych. Mają one ułatwić: przejście z systemu przewidzianego wcześniej w dyrektywie na system określony w rozporządzeniu, włączenie agencji ECHA do ram regulacyjnych produktów biobójczych oraz zabezpieczenie wszelkich praw nabytych na mocy dyrektywy.