Põhisisu juurde
Public Health

Veri, koed, rakud ja organid on vajalikud mitmesuguste ravimeetodite puhul. Tänu inimpäritolu materjalil põhinevale ravile päästetakse elusid (nt vereülekanne trauma korral), parandatakse elukvaliteeti (nt neerusiirdamine) ning luuakse isegi uut elu (sugurakud ja kehaväline viljastamine).

Hoolimata sellest materjalist saadavast kasust kaasneb sellega ka riske, eelkõige nakatumisoht. Euroopa Komisjon aitab neid riske vähendada, kasutades Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti a kohast mandaati sätestada inimpäritolu materjalile kõrged kvaliteedi- ja ohutusnõuded.

Selleks on komisjonil mitmesuguseid meetodeid, näiteks

  • õigusaktide ettevalmistamine ja suuniste väljatöötamine
  • riiklike asutuste rakendustegevuse toetamine
  • järelevalve ja projektide toetamine.

Komisjoni üldeesmärk on kaitsta oma kodanikke.

COVID-19ga seotud meetmed

COVID-19 pandeemia oli probleem rahvatervisele. Haiguspuhangule paremini ja koordineeritult reageerimiseks on tehtud järgmist:

Sektori korraldus

Kuigi doonorid ja lõplikud kliinilised retsipiendid on vere, kudede, rakkude ja organite puhul erinevad, kulgeb protsess enamiku inimpäritolu materjali puhul sarnaselt. See algab annetamisega ja lõppeb kliinilise rakendamisega ning hõlmab inimpäritolu materjali kogumist, töötlemist ja jaotamist, samuti doonori uuringuid ja sageli ka materjali, eelkõige vere, kudede ja rakkude ladustamist. Kõik protsessi etapid toimuvad spetsialiseeritud meditsiiniasutustes.

donor-to-recipient.jpg

Verd, kudesid ja rakke käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamine

Pärast verd, kudesid ja rakke käsitlevate ELi õigusaktide hindamist, mille tulemused avaldati 2019. aastal, kavatseb komisjon teha ettepaneku nende õigusaktide läbivaatamiseks 2022. aasta lõpus.

Koostöö

Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd ekspertasutustega, nagu Euroopa Nõukogu ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, et koostada praktilisi suuniseid, mis aitavad vereteenistusasutustel rakendada kohustuslikku õigusraamistikku.

Tegevuse rahastamine

Lisaks pädeva asutuse tehtavale tavapärasele tööle rahastab Euroopa Komisjon ka inimpäritolu materjaliga seotud meetmeid.

Kuna tervishoid on siiski riikide pädevuses, tehakse inimpäritolu materjali puhul lubatud tavade kohta otsuseid riiklikul tasandil. Komisjon riikide otsustusprotsessi ei sekku ning otsused võivad riigiti erineda. Lõpuks tuleb ELi riikides lubatud tavad siiski ELi ohutus- ja kvaliteedinõuetega kooskõlla viia. Riikide asutused võivad siiski otsustada lisada kohalikke rangemaid ohutus- ja kvaliteedinõudeid, näiteks täiendav laborianalüüs kohaliku eriti suure nakkusohuga epidemioloogilise haiguspuhangu korral.

Suunised

Euroopa Nõukogu vaatab korrapäraselt läbi ja ajakohastab tehnilisi nõudeid, mis on esitatud Euroopa Nõukogu

Lisaks sellele koostab Euroopa Nõukogu vajaduspõhiseid suuniseid eri teemadel, mis on seotud inimpäritolu materjali kvaliteedi ja ohutusega.

Vere, kudede, rakkude ja organitega seotud epidemioloogilise haiguspuhangu korral koostab Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus alati riskihindamise ja valmisolekukava. Viimati on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus seda teinud seoses järgmiste haigustega: