Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Krv, tkanivá, bunky a orgány sa používajú v celom rade liečebných postupov. Liečba založená na týchto látkach ľudského pôvodu zachraňuje životy (napr. transfúzia krvi v prípade traumy), zlepšuje kvalitu života (napr. transplantácia obličiek) a dokonca pomáha vytvoriť život (darcovstvo pohlavných buniek a oplodňovanie in vitro).

Použitie látok ľudského pôvodu napriek ich prínosu predstavuje aj riziko, a to najmä v podobe prenosu ochorení. Európska komisia, na základe svojho mandátu stanoviť vysokú úroveň kvality a bezpečnosti látok ľudského pôvodu v súlade s článkom 168 ods. 4 písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ, pomáha tieto riziká odstraňovať.

Na tento účel prijíma celý rad opatrení, okrem iného:

  • vypracúvanie návrhov právnych predpisov a poskytovanie usmernení,
  • pomoc vnútroštátnym orgánom pri vykonávaní týchto predpisov,
  • činnosti v rámci vigilancie a projektovej podpory.

Celkovým cieľom je chrániť občanov.

Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

Pandémia COVID-19 bola výzvou pre verejné zdravie. V záujme účinnejšej a koordinovanejšej reakcie na šírenie ochorenia

Organizácia odvetvia

Darcovia a koneční príjemcovia v klinickej praxi sa síce odlišujú, pokiaľ ide o krv, tkanivá, bunky a orgány, na väčšinu látok ľudského pôvodu sa však uplatňujú podobné postupy. Počnúc darcovstvom a končiac klinickou aplikáciou, postupy zahŕňajú odber, spracovanie a distribúciu látok ľudského pôvodu, ako aj testovanie darcu a často aj uskladnenie (najmä v prípade krvi, tkanív a buniek). Tieto čiastočné postupy sa uskutočňujú v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach.

donor-to-recipient.jpg

Revízia právnych predpisov EÚ týkajúcich sa krvi, tkanív a buniek

Nadväzne na hodnotenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa krvi, tkanív a buniek, ktoré bolo uverejnené v roku 2019, plánuje Komisia v druhom štvrťroku 2022 predložiť návrh na revíziu týchto právnych predpisov.

Spolupráca

Európska komisia úzko spolupracuje s odbornými orgánmi, napríklad s Radou Európy (RE) a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), pri vypracovaní praktických usmernení, ktoré transfúznym zariadeniam pomáhajú s vykonávaním tohto záväzného legislatívneho rámca.

Financovanie opatrení

Na doplnenie bežnej činnosti daného príslušného orgánu poskytuje Európska komisia finančné prostriedky na opatrenia v oblasti látok ľudského pôvodu.

Vzhľadom na skutočnosť, že zdravotná starostlivosť podlieha aj naďalej právomoci členských štátov, rozhodnutia o povolených postupoch vo vzťahu k látkam ľudského pôvodu sa prijímajú na vnútroštátnej úrovni. Do týchto rozhodnutí, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, Komisia nezasahuje. Keď však dôjde k povoleniu a schváleniu postupov v krajinách EÚ, treba zabezpečiť súlad s právnymi požiadavkami EÚ na bezpečnosť a kvalitu. Vnútroštátne orgány však môžu rozhodnúť o doplnení miestnych, prísnejších požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu, napríklad ďalšieho laboratórneho testu v reakcii na miestne ohnisko epidémie vysoko nákazlivého ochorenia.

Usmernenia

Rada Európy pravidelne skúma a aktualizuje technické požiadavky, a to prostredníctvom týchto dokumentov:

Okrem toho pripravuje ad hoc usmernenia k rôznym témam súvisiacim s bezpečnosťou a kvalitou látok ľudského pôvodu.

ECDC vypracúva posúdenia rizík a plány pripravenosti vždy, keď majú ohniská epidémií dosah na krv, tkanivá, bunky a orgány. V poslednom období poskytlo ECDC informácie k týmto ochoreniam:

Latest updates