Glavni sadržaj
Public Health

Građani EU-a imaju pravo na pristup zdravstvenoj skrbi u bilo kojoj državi članici EU-a i na to da im njihova matična zemlja nadoknadi troškove liječenja u inozemstvu.

Direktivom 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi utvrđuju se uvjeti pod kojima pacijent može otputovati na liječenje u drugu državu članicu EU-a i dobiti nadoknadu troškova. Obuhvaćeni su troškovi zdravstvene skrbi, izdavanje recepata za lijekove i medicinske proizvode te njihova kupnja.

Ključni elementi

Uzimajući u obzir sve veću povezanost zdravstvenih politika i sustava, Direktivom se olakšava pristup:

  • informacijama o dostupnoj zdravstvenoj skrbi u drugim europskim zemljama
  • alternativnim mogućnostima liječenja i/ili specijalističkom liječenju u inozemstvu.

Njezinim odredbama postiže se ravnoteža između održivosti zdravstvenih sustava i zaštite prava pacijenata na liječenje izvan svoje matične zemlje.

Direktivom se:

  • uspostavlja mreža nacionalnih kontaktnih točaka za pružanje jasnih i preciznih informacija o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  • utvrđuju pravila EU-a o minimalnom popisu elemenata koje mora sadržavati liječnički recept izdan u jednoj državi članici EU-a kako bi se mogao upotrijebiti u drugoj državi članici (prekogranični recept)
  • potiče daljnji razvoj europskih referentnih mreža zdravstvenih stručnjaka, čime se proširuje suradnja među državama članicama EU-a i doprinosi procjeni zdravstvenih tehnologija i e-zdravstvu.
newsletter_203_infograph.jpg

Praćenje provedbe direktive

Stručna skupina za prekograničnu zdravstvenu skrb

Stručna skupina za prekograničnu zdravstvenu skrb okuplja predstavnike iz zdravstvenih sektora svih država članica EU-a, koji pomažu Europskoj komisiji u provedbi Direktive. Komisiji pruža stručne savjete, a nacionalnim tijelima služi kao forum za razmjenu iskustava primjene Direktive.

Prije odlaska dobro je znati nešto više

  • o uvjetima koji se primjenjuju na zdravstvenu skrb koju ćete primiti i na nadoknadu troškova na koju imate pravo
  • o vašim pravima u pogledu pristupa zdravstvenoj skrbi u drugoj državi članici EU-a
  • o nacionalnoj kontaktnoj točki u vašoj državi
  • o kvaliteti i sigurnosti liječenja
  • o postupcima za podnošenje pritužbi u slučaju problema

Povezane informacije

 

cbhc_25102013_2.jpg