Skip to main content
Public Health

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yleiset tiedot

Perustietoa EU-CEG-portaalista

EU-CEG tarkoittaa EU:n yhteistä ilmoitusportaalia. Se on tietotekninen väline, jonka tarkoituksena on varmistaa tupakkatuotteita koskevien tietojen yhdenmukainen ilmoittaminen sekä sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä koskevien tietojen ilmoittaminen.

Ilmoitusvelvollisuudet perustuvat tupakkatuotedirektiivin (2014/40/EU) 5 artiklan 5 kohtaan ja 20 artiklan 13 kohtaan. Yhteisiä sähköisiä malleja koskevat erityiset säännöt on vahvistettu tupakkatuotteiden osalta komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2015/2186 ja sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden osalta komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2015/2183.

Jäsenvaltiot voivat myös vapaasti asettaa EU-CEG-portaalin saataville sellaisten tietojen toimittamista varten, jotka koskevat uusia tupakkatuotteita, poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita ja nikotiinia sisältämättömiä sähkösavukkeita, sekä muiden asiaan liittyvien tietojen toimittamista varten.

Tahot, joilla on velvollisuus käyttää EU-CEG-portaalia

Tupakkatuotedirektiivissä (2014/40/EU) edellytetään, että tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden, myös sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden, valmistajat ja maahantuojat toimittavat tuotteitaan koskevat keskeiset tiedot niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne aikovat saattaa kyseisiä tuotteita markkinoille.

Direktiivissä määritellään

  • ’valmistaja’ luonnolliseksi henkilöksi tai oikeushenkilöksi, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillä; ja
  • ’tupakkatuotteiden tai vastaavien tuotteiden maahantuoja’ omistajaksi tai henkilöksi, jolla on määräämisoikeus tupakkatuotteisiin tai vastaaviin tuotteisiin, jotka on tuotu unionin alueelle.

Direktiivin 23 artiklassa säädetään myös, että vastuu on

  • ensisijaisesti valmistajalla, jos valmistaja on sijoittautunut unioniin;
  • ensisijaisesti maahantuojalla, jos valmistaja on sijoittautunut unionin ulkopuolelle ja maahantuoja on sijoittautunut unioniin;
  • yhteisesti valmistajalla ja maahantuojalla, jos ne molemmat ovat sijoittautuneet unionin ulkopuolelle.

Tietoa tuotetyypeistä, jotka voidaan ilmoittaa EU-CEG-portaaliin

EU-CEG-portaaliin voidaan ilmoittaa tietoja seuraavista tuotetyypeistä:

  • tupakkatuotteet (mukaan lukien uudet tupakkatuotteet);
  • sähkösavukkeet / täyttösäiliöt / vastaavat tuotteet;
  • kasviperäiset tuotteet (soveltuvissa tapauksissa).

Ilmoittajalta edellytetyt toimet EU-CEG-portaalin käyttöä varten

EU-CEG-portaaliin pääsevät ainoastaan yritykset, joilla on ilmoittajan tunnistenumero, joka ilmoittajan on siis hankittava ennen tietojen toimittamista. Tietojen toimittaminen myös edellyttää, että kahdesta mahdollisesta tietojen toimitustavasta ainakin toinen on otettu käyttöön.

Menetelmät tietojen toimittamiseksi EU-CEG-portaaliin

Tuotetiedot voidaan toimittaa EU-CEG-järjestelmään käyttämällä joko erillistä sovellusta (komission tarjoama maksuton vaihtoehto) tai tietojärjestelmien välistä yhteyttä.
Erillisen sovelluksen käytössä on kaksi vaihetta. Ensiksi on asennettava maksuton XML-apuohjelma paikalliselle tietokoneelle. Ohjelma toimii useissa eri käyttöjärjestelmissä. Apuohjelma tarjoaa graafisen käyttöliittymän, jonka avulla yritykset voivat luoda ilmoituksensa yhden tai useamman XML-tiedoston muodossa. Tämän jälkeen XML-tiedostot on ladattava EU-CEG-portaaliin asiaa koskevan verkkopohjaisen käyttöliittymän (graafinen käyttöliittymä) kautta. Lataaminen edellyttää ECAS-tilin (Euroopan komission todennuspalvelu) luomista todentamista varten.

Tietojärjestelmien välinen yhteys käyttää asiakirjojen vaihdossa AS4-protokollaa. Asiakirjan rakenne on kuvattu teknisissä asiakirjoissa, jotka ovat saatavilla komission CircaBC-verkkokirjastossa. Komissio tarjoaa Domibus-nimellä tunnetun AS4-yhteyspisteen viitesovelluksen. Domibus on osa Verkkojen Eurooppa -välineen sähköistä jakelupalvelua (eDelivery). Domibus on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, mutta sidosryhmät voivat halutessaan vapaasti valita minkä tahansa muun AS4-protokollan mukaisen yhteyspisteen.

EU-CEG-raportointiväline

EU-CEG-portaalin kautta toimitettavien tietojen laajuus ja malli

EU-CEG-portaalin kautta toimitettavien tietojen tarkka laajuus ja malli määritellään tupakkatuotteiden osalta komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/2186 liitteissä ja sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden osalta komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/2183 liitteissä.

Niiden tuotteiden osalta, jotka eivät kuulu komission täytäntöönpanopäätösten soveltamisalaan, ilmoittajia kehotetaan käyttämään kahta olemassa olevaa mallia sen mukaan, kumpi niistä soveltuu parhaiten. Nämä mallit ovat komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/2186 liitteessä annettu malli kasviperäisten tuotteiden osalta ja komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/2183 liitteessä annettu malli sähkösavukkeisiin liittyvien tuotteiden (kuten nikotiinia sisältämättömät sähkösavukkeet) osalta.

Mitä tapahtuu EU-CEG-portaaliin lähetetyille tiedoille?

EU-CEG-portaali suorittaa toimitetuille tiedoille teknisen validoinnin. Jos tekninen validointiprosessi onnistuu, tiedot ohjataan asianomaiseen kansalliseen tietovarastoon. Tämän jälkeen tiedot ovat asianomaisen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen saatavilla. Jos tekninen validointiprosessi epäonnistuu, EU-CEG-portaalista toimitetaan ilmoittajalle virheilmoitus. Lisätietoja on EU-CEG-portaalin teknisissä asiakirjoissa, jotka ovat ladattavissa CircaBC-verkkokirjastosta.

Tietojen yksityisyyden suojaaminen

EU-CEG-portaalin kautta saatuja tietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti (ks. tietosuojaseloste).

On syytä huomata, että jos tiedot liittyvät muihin kuin käyttäjiin (esimerkiksi kun EU:n maahantuoja toimittaa tiedot ja ilmoitukseen sisältyy tietoja kolmannen maan valmistajasta), tietojen ilmoittajan on toimitettava tietosuojaseloste näille asianomaisille tahoille ja mainittava, mitä asiaankuuluvia tietoja ilmoitukseen on ladattu.

Tietojen luottamuksellisuuden suojaaminen

Tietojen toimittamisen yhteydessä ilmoittajilla on mahdollisuus osoittaa kaikkien toimitettujen tietokenttien tila (luottamuksellinen / muu kuin luottamuksellinen). Viime kädessä jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää, ovatko tällaiset vaatimukset päteviä, ja varmistaa, että liikesalaisuuksien luottamuksellista käsittelyä koskevia kansallisia sääntöjä sovelletaan.

Tältä osin on huomattava, että tupakkatuotteita koskevien tietojen toimittamista koskevan mallin vahvistamisesta annetun komission päätöksen (EU) 2015/2186 johdanto-osan 10 kappaleessa ja sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden ilmoittamista koskevan yhteisen mallin vahvistamisesta annetun komission päätöksen (EU) 2015/2183 johdanto-osan 11 kappaleessa todetaan seuraavaa: ”Olisi punnittava keskenään kuluttajien oikeutetut odotukset saada riittävästi tietoa niiden tuotteiden sisällöstä, joita he aikovat kuluttaa, ja valmistajien etunäkökohdat, jotka liittyvät tuotteiden koostumustietojen suojaamiseen. Nämä kilpailevat etunäkökohdat huomioon ottaen sellaiset tiedot, jotka voisivat paljastaa pieninä määrinä tietyissä tuotteissa käytettävät ainesosat, olisi periaatteessa pidettävä salassa.”

Lisäksi komission päätöksen (EU) 2015/2186 6 artiklan 2 kohdassa ja komission päätöksen (EU) 2015/2183 6 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan tiedot, joita komissio ei periaatteessa pidä luottamuksellisina tai liikesalaisuuksina.

Kummallakin tietojen toimitusmenetelmällä on hyvät ja huonot puolensa. Erillisen sovelluksen käyttö edellyttää hyvin vähän alkuinvestointeja tietotekniikan osalta, mutta tiedot on syötettävä manuaalisesti. Tietojärjestelmien välisen yhteyden käyttö puolestaan mahdollistaa tietojen toimittamisen automatisoinnin, mutta se edellyttää ensin AS4-yhteyspisteen integrointia olemassa oleviin yritystietojärjestelmiin, joihin tallennetaan tarvittavat tiedot. Kukin ilmoittaja voi itse päättää, mikä menetelmä soveltuu paremmin hänen tarpeisiinsa ja olosuhteisiinsa. On myös teknisesti mahdollista käyttää molempia menetelmiä rinnakkain.

Aloittaminen

Ilmoittajan tunnistenumeron hankkiminen

Ilmoittajan tunnistenumeron hankkimiseksi ilmoittajan on täytettävä hakulomake ja lähetettävä se komissiolle. Kaikki tarvittavat ohjeet löytyvät hakulomakkeesta. Täytetyn hakulomakkeen saatuaan komissio antaa ilmoittajan tunnistenumeron. Komissio pidättää itsellään oikeuden pyytää hakijalta tarvittaessa lisätietoja, myöntää ilmoittajan tunnistenumero vasta sitten, kun lisätarkistukset on tehty, ja peruuttaa aiemmin annettu ilmoittajan tunnistenumero, jos se katsoo sen tarpeelliseksi.

Komissio pyrkii antamaan ilmoittajan tunnistenumeron mahdollisimman nopeasti. On kuitenkin huomattava, että sitä ei saa välittömästi hakulomakkeen vastaanottamisen jälkeen ja että kiireisinä ajankohtina käsittelyyn voi kulua useita päiviä. Tämä on syytä muistaa hakemusta jätettäessä.

Tahot, joiden on hankittava ilmoittajan tunnistenumero

Ainoastaan tupakka- ja/tai sähkösavuketuotteiden valmistajien ja/tai maahantuojien on hankittava ilmoittajan tunnistenumero, jotta ne voivat toimittaa tuotetietonsa EU-CEG-portaalin kautta. Muiden tahojen tai henkilöiden (esimerkiksi tietojen syöttäjien ja konsulttiyritysten), mukaan lukien yritykset, joiden toiminta ei liity tupakka- ja/tai savuketuotteiden tuotantoon ja/tai maahantuontiin, ei tarvitse rekisteröityä ilmoittajan tunnistenumeroa varten.

Tarvitsevatko kolmannet osapuolet (esimerkiksi tietojen syöttäjät ja konsulttiyritykset), jotka toimittavat tuotetietoja valmistajien/maahantuojien puolesta, oman ilmoittajan tunnistenumeron?

Kolmansilla osapuolilla, jotka aikovat toimittaa tuotetietoja valmistajan ja/tai maahantuojan puolesta, ei tarvitse olla tätä varten omaa ilmoittajan tunnistenumeroa. Hakulomakkeessa annettujen tietojen on kaikissa olosuhteissa liityttävä asianomaiseen valmistajaan tai maahantuojaan.

Mikä on ECAS-tili? Missä tapauksissa ilmoittaja tarvitsee ECAS-tilin?

ECAS viittaa Euroopan komission todennuspalveluun.

Käyttäjät, jotka valitsevat erillisen sovelluksen, tarvitsevat ECAS-tilin ilmoittajan tunnistenumeron hakemista varten. Tiliä käytetään myös todentamistarkoituksiin tietojen toimittamisen yhteydessä.

Lisätietoja ECAS-tilin luomisesta on osoitteessa https://ecas.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial_1.1.pdf

Yrityksen tunnistetietojen varmistaminen

Yrityksen tunnistetiedot varmistetaan ilmoittajan tunnistenumeron hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella. On syytä huomata, että joissakin tapauksissa ei ehkä ole mahdollista varmistaa tunnistetietoja yksinomaan hakulomakkeen pakollisissa kentissä olevien tietojen pohjalta. Sen vuoksi ilmoittajia kehotetaan täyttämään lomakkeen kaikki kentät, myös muut kuin pakolliset. On myös erittäin suositeltavaa ladata järjestelmään asiakirjoja (esimerkiksi otteita asiaankuuluvista rekistereistä), jotka voivat helpottaa varmistamista (hakulomakkeen sivu 3). Liitetiedostojen on oltava jossakin seuraavista tiedostomuodoista: jpg, jpeg, tiff, tif, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, bmp, png, pdf tai txt.

Tarvitseeko ilmoittaja useita ilmoittajan tunnistenumeroita, jos sen yritys toimii useammalla EU-CEG-portaalin kattamalla toimialalla?

Ilmoittajan on haettava tunnistenumeroa vain kerran, ja se voi käyttää sitä mihin tahansa tuotetyyppiin liittyvien tietojen toimittamiseen. Ilmoittajan on kuitenkin ilmoitettava kaikki toiminta-alat tunnistenumeroa koskevassa hakulomakkeessaan.

Voiko ilmoittaja ulkoistaa tietojensa toimittamisen kolmannelle osapuolelle?

Kyllä, kolmannet osapuolet voivat toimittaa tiedot ilmoittajan puolesta. EU-CEG-järjestelmässä tällaista kolmatta osapuolta kutsutaan tietojen syöttäjäksi. Ilmoittajan tehtävänä on hallinnoida EU-CEG-portaalin käyttöoikeuksia tietojen syöttäjiensä osalta.

Jos tietojen syöttäjä haluaa käyttää erillistä sovellusta, sen on kirjauduttava erilliselle ECAS-tilille. Tämän jälkeen ilmoittajan on valtuutettava tietojen syöttäjä omalla (eli ilmoittajan) ECAS-tilillään eli myönnettävä tälle oikeudet ilmoitusten lataamiseen ilmoittajan puolesta.

Jos tietojen syöttäjä haluaa käyttää tietojärjestelmien välistä yhteyttä, ilmoittajan on annettava tietojen syöttäjälle todentamisvarmenteensa.

Lopuksi on syytä huomata, että sähköisen toimittamisen malliin sisältyy kenttä ”Ilmoittaja_nimeää_tietojen_syöttäjän”, joka on rastitettava, jos ilmoittaja päättää nimetä kolmannen osapuolen (”tietojen syöttäjä”) toimittamaan tiedot puolestaan.

Voiko emoyhtiö toimittaa tietoja tytäryhtiöidensä puolesta?

Kyllä. Emoyhtiöiden ja tytäryhtiöiden osalta EU-CEG-järjestelmä on suunniteltu siten, että emoyhtiöllä on mahdollisuus johtaa kaikkia markkinoille saattamiaan tuotteita (mukaan lukien sen tytäryhtiöiden tuotteet) koskevien tietojen toimittamista käyttäen omaa ilmoittajan tunnistenumeroaan ja ilmoittaa asianomaisiin kenttiin tytäryhtiöidensä tiedot sekä eri mallit/esillepanot, joilla tuotetta markkinoidaan.

On myös erittäin suositeltavaa, että emoyhtiö (tai yksi yritysryhmään kuuluva yksikkö) johtaa tietojen toimittamista kaikista markkinoille saattamistaan tuotteista (mukaan lukien sen tytäryhtiöiden tuotteet) käyttäen omaa ilmoittajan tunnistenumeroaan ja ilmoittaa asianomaisiin kenttiin tytäryhtiöiden tiedot sekä eri mallit/esillepanot, joilla kyseistä tuotetta markkinoidaan.

Jos emo-/tytäryhtiöiden keskuudessa ei valita tätä menetelmää tietojen toimittamista varten, täytäntöönpanopäätöksissä edellytetään, että ilmoittajan on ilmoitettava kunkin tuotteen osalta kaikkien koostumukseltaan ja rakenteeltaan samanlaisten tuotteiden tupakkatuotteen tunnistenumerot (TP-ID) / sähkösavukkeen tunnistenumerot (EC-ID), jotka ovat ilmoittajan tiedossa.

Vastuu toimitetuista tiedoista siinä tapauksessa, että yritys nimeää kolmannen osapuolen toimittamaan tietoja puolestaan

Jos ilmoittaja nimeää kolmannen osapuolen toimittamaan tietoja puolestaan, ilmoittaja on kuitenkin edelleen vastuussa sekä yleisestä velvoitteesta toimittaa ilmoituksia että ilmoituksiin sisältyvien tietojen paikkansapitävyydestä (ks. direktiivin 2014/40/EU 23 artiklan 1 kohta).

Ilmoittajan tunnistenumeron hakemiseen tarvittavan PDF-hakulomakkeen avaaminen ei onnistu

PDF-tiedostoja ei useinkaan voi avata internetselaimen (esimerkiksi Chrome, Firefox tai Internet Explorer) ikkunasta. Näin ollen PDF-hakulomake on ladattava ensin omalle tietokoneelle. Sen jälkeen lomake voidaan avata tietokoneella (esimerkiksi Resurssienhallinnan avulla). Jos tiedoston avaamisessa on edelleen ongelmia, ota yhteyttä EU-CEG-portaalin tekniseen tukeen (SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu).

Tietojen toimittamismenettely (yleinen)

Ilmoittajan tunnistenumeron ja tuotteen tunnistenumeron välinen yhteys

Ilmoittajan tunnistenumero muodostaa perustan tuotteen tunnistenumerolle, jonka ilmoittaja antaa kullekin tuotteelleen.

Tuotteen tunnistenumeron muoto on ”ilmoittajan tunnistenumero-vuosi-tuotteen numero” (NNNNN-NN-NNNNN), jossa ”vuosi” on vuosi, jonka kuluessa tuotteesta toimitettiin tietoja ensimmäisen kerran (kaksi numeroa), ja ”tuotteen numero” on ilmoittajan tuotteelle osoittama numero, kun se toimittaa tietoja ensimmäisen kerran.

Voiko tietoja toimittaa (järjestelmien välisellä yhteydellä) usean ilmoittajan tunnistenumeron puolesta keskitetyn yhteyspisteen kautta?

Sähköinen jakelupalvelu (eDelivery) tarjoaa Domibus-nimellä tunnetun AS4-yhteyspisteen viitesovelluksen. Domibusin nykyinen versio (3.1) tukee vain yhtä todentamisvarmennetta kerrallaan. Koska ilmoittajan tunnistenumero voidaan yhdistää vain yhteen varmenteeseen, tämä tarkoittaa myös sitä, että Domibusin sovelluksessa yksi yhteyspiste on tosiasiallisesti rajattu yhteen ilmoittajan tunnistenumeroon.

Tietojen toimittaminen useiden ilmoittajan tunnistenumeroiden puolesta edellyttää joko useita Domibus-istuntoja tai Domibusin uudelleenkonfigurointia toisella varmenteella ennen toimittamista. On kuitenkin huomattava, että Domibusin lisäksi on muitakin AS4-sovelluksia, jotka saattavat tukea useita varmenteita. Myös seuraava Domibus-versio todennäköisesti tukee useita varmenteita (version julkaisupäivää ei ole vielä vahvistettu).

Voiko tietojen toimittamista testata ennen varsinaisen ilmoituksen lähettämistä EU-CEG-portaaliin?

EU-CEG-portaali on käytettävissä kahdessa ympäristössä: hyväksymisympäristössä ja tuotantoympäristössä. Hyväksymisympäristö mahdollistaa tarvittavien teknisten testien tekemisen ennen varsinaisen ilmoituksen lähettämistä EU-CEG-portaalin tuotantoympäristöön. On syytä huomata, että hyväksymisympäristössä tehdyt toimitukset katsotaan suoritetuiksi testaustarkoituksia varten, eikä niitä voida pitää varsinaisina ilmoituksina.

Lisätietoja näistä kahdesta ympäristöstä löytyy CircaBC-verkkokirjastossa saatavilla olevista teknisistä asiakirjoista.

Mistä tietää, että toimittaminen onnistui?

EU-CEG-portaali tuottaa onnistumis-/virheviestejä osana tietojen validointiprosessia. Tietoja virhekoodeista on CircaBC-verkkokirjastossa saatavilla olevissa teknisissä asiakirjoissa.

Voiko tuotetietoja kopioida yhdestä toimitetusta XML-tiedostosta toiseen, jotta kaikkia tietoja ei tarvitse täyttää uudelleen, jos on ilmoittamassa tuotteita, jotka ovat ominaisuuksiltaan (esimerkiksi ainesosiltaan) hyvin samanlaisia?

On olemassa tekninen kiertotapa, jonka avulla ilmoittajat voivat kopioida tuotetietoja yhdestä XML-tiedostosta toiseen. Yksityiskohtainen kuvaus löytyy tästä oppaasta.
(Huomautus: tämä ei ole XML-apuohjelman virallinen toiminto, joten Euroopan komissio ei ota vastuuta mahdollisesta tietojen katoamisesta tai muuttumisesta toiminnon käytön yhteydessä.)

Tietojen toimittamismenettely (tekninen)

Teknisten asiakirjojen sijainti

Tekniset asiakirjat ja niiden mahdolliset myöhemmät päivitykset julkaistaan CircaBC-verkkokirjastossa. Asiakirjat voi ladata seuraavista linkeistä:

tupakkatuotteiden sidosryhmät
sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden sidosryhmät.

On syytä huomata, että CircaBC-verkkokirjastoon kirjautuminen edellyttää ECAS -käyttäjätunnusta ja -salasanaa.

Mikä on sähköinen jakelupalvelu? Mitkä ovat sen käytön edellytykset?

Sähköinen jakelupalvelu eDelivery on asiakirjojen vaihtoverkko. Käyttäjät saavat pääsyn tähän suojattuun verkkoon sellaisten yhteyspisteiden kautta, jotka käyttävät keskinäiseen viestienvaihtoon AS4-vakioprotokollaa. Sähköinen jakelupalvelu tarjoaa Domibus-nimellä tunnetun AS4-yhteyspisteen viitesovelluksen.

Asiaa koskevat tekniset asiakirjat ovat ladattavissa CircaBC-verkkokirjastosta.

Voiko erillistä sovellusta käyttää päivitettyjen tuotetietojen toimittamiseen (XML-tiedostojen ja muiden liitteiden muodossa) eDeliveryn kautta?

Erillisellä sovelluksella voidaan luoda XML-tiedostoja. Jos ilmoittajalla on käytössään sähköisen jakelupalvelun yhteyspiste, sitä voidaan käyttää myös erillisellä sovelluksella luotujen XML-tiedostojen toimittamiseen.

Voiko ilmoittaja asentaa erillisen sovelluksen usealle tietokoneelle?

Kyllä, asentaminen usealle tietokoneelle on mahdollista. On kuitenkin huomattava, että tiedot tallennetaan vain paikallisesti (paitsi jos käytetään verkkoasemaa) ja että erilliseen sovellukseen yhdelle tietokoneelle tallennetut tiedot eivät ole automaattisesti saatavilla toisilta tietokoneilta.

Mihin/miten tuotetiedot voi ladata, jos ilmoittaja käyttää erillistä sovellusta (XML Creator Tool)?

Kaikki tuotetiedot on ladattava XML-tiedostoina terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston eTrustEx-alustan kautta.

Tuotetietojen toimittaminen

Minkätyyppistä tunnistenumeroa on käytettävä poltettavaksi tarkoitetuille kasviperäisille tuotteille ja nikotiinia sisältämättömille tuotteille?

Maahantuojien/valmistajien hankkiessa ilmoittajan tunnistenumeroa noudatetaan yhtenäistä menettelyä, joka on sama kaikille tuotetyypeille. Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden tai muiden tuotteiden (kasviperäiset tuotteet, nikotiinia sisältämättömät tuotteet) valmistajien/maahantuojien on siis haettava ilmoittajan tunnistenumeroa samalla tavalla. On syytä huomata, että ilmoittajan on haettava ilmoittajan tunnistenumeroa vain kerran ja ilmoittaja voi käyttää tunnistenumeroaan mihin tahansa tuotetyyppiin liittyvien tietojen toimittamiseen.

Ilmoittajan tunnistenumero muodostaa perustan tuotteen tunnistenumerolle, jonka ilmoittaja antaa kullekin tuotteelleen. Tupakkatuotteiden osalta tätä tuotteen tunnistenumeroa kutsutaan TP-ID:ksi, kun taas sähkösavukkeiden osalta sitä kutsutaan EC-ID:ksi. Sekä kasviperäiset että nikotiinia sisältämättömät tuotteet saavat ”muiden tuotteiden tunnistenumeron”.

Tuotteen tunnistenumeron on oltava muodossa ”ilmoittajan tunnistenumero-vuosi-tuotteen numero” (NNNNN-NN-NNNNN), jossa ”vuosi” on vuosi, jonka kuluessa tuotteesta toimitettiin tietoja ensimmäisen kerran (kaksi numeroa), ja ”tuotteen numero” on ilmoittajan tuotteelle osoittama numero, kun se toimittaa tietoja ensimmäisen kerran.

Muuta

Peritäänkö EU-CEG-portaalia käyttäviltä yrityksiltä rekisteröintimaksuja tai muita maksuja?

Komissio ei peri yrityksiltä maksuja EU-CEG-portaalin käytöstä. Tupakkatuotedirektiivissä säädetään kuitenkin, että jäsenvaltiot voivat veloittaa oikeasuhteisia maksuja toimitettujen tietojen vastaanottamisesta, tallettamisesta, käsittelystä ja analysoinnista.

Mihin pitäisi ottaa yhteyttä, jos kysymykseen ei löydy vastausta tästä luettelosta?

Lisäkysymyksiä voi lähettää johonkin seuraavista asiointiosoitteista:
SANTE-SUBID-EUCEG@ec.europa.eu – kysymykset, jotka liittyvät ilmoittajan tunnistenumeroa koskevaan pyyntöön;
SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu – tietotekninen tuki tupakkatuotedirektiivin mukaisten oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä;
SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu – EU-CEG-portaalin toimintaan liittyvät muut kuin tekniset asiat.