Skip to main content
Public Health

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Bendra informacija

Kas yra EU-CEG?

EU-CEG – tai ES bendras registravimo portalas. Tai IT priemonė, skirta užtikrinti vienodą informacijos apie tabako gaminius teikimą ir informacijos apie elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas pateikimą.

Prievolės teikti ataskaitas ir pranešimus nustatytos Tabako gaminių direktyvos (2014/40/ES) 5 straipsnio 5 dalimi ir 20 straipsnio 13 dalimi. Konkrečios taisyklės dėl bendrų elektroninių formatų nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/2186 dėl tabako gaminių ir Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/2183 dėl elektroninių cigarečių ir papildomųjų talpyklų.

Valstybės narės taip pat gali laisvai naudotis EU-CEG, kad galėtų teikti duomenis, susijusius su pranešimais apie naujoviškus tabako gaminius, pranešimais apie žolinius rūkomuosius gaminius, elektronines cigaretes be nikotino, ir kitą susijusią informaciją.

Kokie subjektai privalo naudotis EU-CEG?

Tabako gaminių direktyvoje (2014/40/ES) reikalaujama, kad tabako gaminių ir susijusių gaminių, įskaitant elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas, gamintojai ir importuotojai pateiktų pagrindinę informaciją apie savo gaminius valstybių narių, kuriose jie ketina pateikti šiuos gaminius rinkai, kompetentingoms institucijoms.

Direktyvoje apibrėžiama:

  • gamintojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris gamina gaminį arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti gaminį ir kuris parduoda tą gaminį savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą, ir
  • tabako ar susijusių gaminių importuotojas – į Sąjungos teritoriją įvežtų tabako ar susijusių gaminių savininkas arba asmuo, turintis teisę jais disponuoti.

Direktyvoje (23 straipsnyje) taip pat nustatyta, kad atsakomybė tenka:

  • gamintojui, jeigu gamintojas yra įsisteigęs Sąjungoje;
  • importuotojui, jeigu gamintojas yra įsisteigęs už Sąjungos ribų, o importuotojas yra įsisteigęs Sąjungoje;
  • bendrai gamintojui ir importuotojui, jeigu jie abu yra įsisteigę už Sąjungos ribų.

Apie kokių rūšių gaminius galima siųsti informaciją į EU-CEG?

Į ES-CEG galima pateikti informaciją apie šių rūšių gaminius:

  • tabako gaminius [įskaitant naujoviškus tabako gaminius];
  • elektronines cigaretes ir (arba) pildomąsias talpyklas ir (arba) susijusius gaminius;
  • žolinius gaminius [kai taikoma].

Ką turi padaryti pateikėjas, norėdamas naudotis EU-CEG?

EU-CEG gali naudotis tik įmonės, turinčios pateikėjo ID. Todėl, prieš pateikdamas duomenis, pateikėjas turi gauti pateikėjo ID. Teikiant duomenis taip pat reikia nustatyti bent vieną iš dviejų galimų duomenų siuntimo būdų.

Kokios yra techninės galimybės pateikti duomenis EU-CEG?

Gaminių duomenis EU-CEG sistemai galima pateikti naudojant atskirą (Komisijos siūlomą nemokamą) sprendimą arba pateikimo iš sistemos į sistemą (angl. system-to-system) sprendimą.
Atskirą variantą sudaro du komponentai. Pirma, nemokamas XML kūrėjas, kurį galima įdiegti vietiniame kompiuteryje (palaikomos kelios operacinės sistemos). Kūrėjas pateikia grafinę naudotojo sąsają, kuri leidžia įmonėms kurti savo pranešimus vieno ar kelių XML rinkmenų pavidalu. Antruoju etapu sukurtą (-as) XML rinkmeną (-as) reikia įkelti į EU-CEG per specialią internetinę sąsają (GUI). Įkėlimo procesui reikia turėti ECAS paskyrą, kad būtų galima nustatyti tapatybę.

Pasirinkus pateikimo iš sistemos į sistemą sprendimą pranešimams teikti, keičiantis dokumentais naudojamas AS4 protokolas. Dokumento struktūra aprašyta techniniuose dokumentuose, kuriuos galima rasti Europos Komisijos internetinėje bibliotekoje CIRCABC. Komisija siūlo pavyzdinę AS4 prieigos taško realizaciją, vadinamą „Domibus“, kuris yra Europos infrastruktūros tinklų priemonės programos „eDelivery“ dalis. „Domibus“ yra laisvo naudojimo kodo programinė įranga, tačiau suinteresuotieji subjektai gali pasirinkti bet kurį kitą AS4 atitinkantį prieigos tašką, jei to pageidauja.

EU-CEG ataskaitų teikimo priemonė

Kokios apimties ir kokio formato duomenys turi būti teikiami per EU-CEG?

Tiksli duomenų, kuriuos reikia pateikti per EU-CEG, apimtis ir formatas apibrėžti Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2186 dėl tabako gaminių ir Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2183 dėl elektroninių cigarečių ir papildomųjų talpyklų prieduose.

Gaminių, kuriems netaikomi Komisijos įgyvendinimo sprendimai, atveju informacijos teikėjai raginami taikyti du esamus duomenų formatus pagal geriausią sutaptį (angl. best-fit), pavyzdžiui, Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2186 priede nustatytą formatą, skirtą žoliniams gaminiams, ir Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2183 priede nustatytą formatą, skirtą gaminiams, susijusiems su elektroninėmis cigaretėmis (pavyzdžiui, elektroninėms cigaretėms be nikotino, kai taikoma).

Kas vyksta su EU-CEG pateiktais duomenimis?

EU-CEG atliekamas techninis pateiktų duomenų patvirtinimas. Jei techninio patvirtinimo procesas sėkmingas, duomenys nukreipiami į atitinkamą nacionalinę duomenų saugyklą. Tuomet duomenys tampa prieinami atitinkamai kompetentingai nacionalinei institucijai. Jei techninio patvirtinimo procesas nepavyksta, EU-CEG atitinkamam informacijos teikėjui išsiunčia klaidos pranešimą. Daugiau informacijos rasite EU-CEG techniniuose dokumentuose, kuriuos galite atsisiųsti iš CIRCABC portalo.

Kaip užtikrinamas duomenų privatumas?

Per EU-CEG gauta informacija bus tvarkoma pagal Reglamentą 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis (žr. pareiškimą dėl privatumo).

Atkreipkite dėmesį, kad jei duomenys yra susiję su ne vartotojais (pvz., kai duomenis pateikia ES importuotojas ir juose yra informacijos apie trečiosios šalies gamintoją), tokių duomenų teikėjas privalo perduoti pareiškimą dėl privatumo susijusiems ne vartotojams ir nurodyti jiems atitinkamus pateiktus duomenis.

Kaip užtikrinamas duomenų konfidencialumas?

Pateikėjai, atlikdami duomenų pateikimo procedūrą, gali nurodyti visų pateiktų duomenų laukų statusą (konfidencialu / nekonfidencialu). Tačiau galiausiai valstybėms narėms paliekama teisė nuspręsti, ar tokie teiginiai yra pagrįsti, ir užtikrinti, kad būtų taikomos nacionalinės komercinių paslapčių konfidencialumo taisyklės.

Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad Komisijos sprendimo (ES) 2015/2186 (kuriuo nustatoma informacijos apie tabako gaminius teikimo ir skelbimo forma) 10 konstatuojamojoje dalyje ir Komisijos sprendimo (ES) 2015/2183 (kuriuo nustatoma pranešimo apie elektronines cigaretes ir papildomąsias talpyklas bendra forma) 11 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad „vartotojų teisėtus lūkesčius gauti tinkamą informaciją apie gaminių, kuriuos jie ketina vartoti, sudėtį reikėtų įvertinti pagal gamintojų interesus apsaugoti savo gaminių receptūrą. Esant tokiems skirtingiems interesams, iš principo turėtų būti išlaikytas duomenų, galinčių atskleisti, kokios sudedamosios dalys yra mažais kiekiais naudojamos gaminiuose, konfidencialumas“.

Be to, Komisijos sprendimo (ES) 2015/2186 ir Komisijos sprendimo (ES) 2015/2183 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta informacija, kurios Komisija iš esmės nelaikys konfidencialia ar prilygstančia komercinei paslapčiai.

Kiekviena iš šių dviejų galimybių turi savų privalumų ir trūkumų. Nors pagal atskirą variantą pradinės investicijos į IT yra labai nedidelės, tačiau duomenis reikia įvesti rankiniu būdu. Perkėlimo iš sistemos į sistemą variantas yra atvirkštinis kompromisas. Jis leidžia automatizuoti duomenų pateikimo procesą, tačiau pirmiausia reikia integruoti AS4 prieigos tašką į esamą (-as) įmonės informacinę (-es) sistemą (-as), kurioje (-iose) saugomi reikalingi duomenys. Kiekvienas pateikėjas pats sprendžia, kuris būdas labiau atitinka jo poreikius ir aplinkybes. Atkreipkite dėmesį, kad techniškai įmanoma naudoti abi galimybes pakaitomis.

Pradėkite

Kaip pateikėjas gali gauti pateikėjo ID?

Norėdamas gauti pateikėjo ID, pateikėjas turi užpildyti prašymo formą ir nusiųsti ją Komisijai. Visas reikiamas instrukcijas rasite prašymo formoje. Gavusi užpildytą prašymo formą, Komisija priskirs pateikėjo ID. Ji pasilieka teisę susisiekti su pareiškėjais, jei prireiktų papildomos informacijos, nepriskirti pateikėjo ID tol, kol neatliko išsamesnės patikros, ir panaikinti anksčiau priskirtą pateikėjo ID, jei mano, kad tai būtina.

Komisija stengsis užbaigti priskyrimo procesą kuo greičiau. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad pateikėjo ID suteikiamas ne iš karto gavus formą ir kad laikotarpiais, kai prašymų gaunama labai daug, prašymui sutvarkyti gali prireikti kelių papildomų dienų. Turėkite tai omenyje teikdami prašymų formą.

Kokios rūšies subjektai privalo gauti pateikėjo ID?

Tik tabako ir (arba) elektroninių cigarečių gaminių gamintojai ir (arba) importuotojai turi gauti pateikėjo ID, kad galėtų pateikti savo gaminių duomenis per EU-CEG. Kiti subjektai ar asmenys (įvedėjai, konsultacinės įmonės ir kt.), įskaitant įmones, kurių veikla nesusijusi su tabako ir (arba) elektroninių cigarečių gaminių gamyba ir (arba) importu, neprivalo užsiregistruoti, kad gautų pateikėjo ID.

Ar trečiosios šalys (įvedėjai, konsultacinės įmonės ir kt.), gamintojų ir (arba) importuotojų vardu teikiančios duomenis apie gaminius, turi turėti savo pateikėjo ID?

Trečiosios šalys, ketinančios pateikti gaminio duomenis gamintojo ir (arba) importuotojo vardu, neprivalo turėti savo pateikėjo ID, kad galėtų tai padaryti. Bet kokiomis aplinkybėmis paraiškos formoje pateikta informacija turėtų būti susijusi su atitinkamu gamintoju arba importuotoju.

Kas yra ECAS paskyra? Kokiais atvejais pateikėjui reikia ECAS paskyros?

ECAS – tai Europos Komisijos tapatybės atpažinimo sistema.

Naudotojams, pasirinkusiems atskirą paraišką, ECAS paskyra būtina norint pateikti paraišką dėl pateikėjo ID. Be to, ji bus naudojama tapatybės nustatymo tikslais atliekant duomenų teikimo procedūrą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti ECAS paskyrą, rasite adresu: https://ecas.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial_1.1.pdf

Kaip bus tikrinama mano įmonės tapatybė?

Jūsų įmonės tapatybė bus tikrinama remiantis jūsų prašyme dėl pateikėjo ID pateikta informacija. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais gali būti neįmanoma patikrinti subjekto tapatybės remiantis vien tik privalomuose paraiškos formos laukuose pateikta informacija. Todėl raginame užpildyti visus formos laukus, įskaitant ir neprivalomus. Taip pat raginama įkelti visus dokumentus (pvz., išrašus iš atitinkamų registrų), kurie gali palengvinti patikrinimą (prašymo formos 3 puslapis). Pridedamos rinkmenos turėtų būti vieno iš čia išvardytų formatų: jpg, jpeg, tiff, tif, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, bmp, png, pdf, txt.

Ar pateikėjui reikia kelių pateikėjo ID, jei jo įmonė vykdo veiklą daugiau nei vienoje EU-CEG nurodytoje veiklos srityje?

Ne, pateikėjas turi tik vieną kartą pateikti paraišką dėl pateikėjo ID ir savo ID gali naudoti ateityje teikdamas bet kokios rūšies gaminio duomenis. Tačiau prašyme dėl pateikėjo ID pateikėjas turėtų nurodyti visas savo veiklos sritis.

Ar pateikėjas gali perduoti savo duomenų teikimą trečiajai šaliai?

Taip, trečiosios šalys gali pateikti duomenis jūsų vardu. EU-CEG sistemoje tokia trečioji šalis vadinama įvedėju (angl. enterer). Pateikėjas turi valdyti savo įvedėjo (-ų) prieigos prie EU-CEG teises.

Jei įvedėjas nori naudotis atskira programa, jis turi užregistruoti atskirą ECAS paskyrą. Vėliau pateikėjas turi suteikti tokiam įvedėjui įgaliojimus naudodamasis savo (t. y. pateikėjo) ECAS paskyra, t. y. suteikti tam tikram įvedėjui teises įkelti pranešimus pateikėjo vardu.

Jei įvedėjas nori naudoti perkėlimo iš sistemos į sistemą sprendimą, pateikėjas turi suteikti tokiam įvedėjui savo tapatumo nustatymo sertifikatą.

Galiausiai atkreipkite dėmesį, kad elektroninio pateikimo formate yra laukas „Pateikėjas_paskiria_įvedėją“ (angl. Submitter_Appoints_Enterer), kurį reikia pažymėti, jei pateikėjas nusprendžia paskirti trečiąją šalį (įvedėją) pateikti duomenis jo vardu.

Ar patronuojančioji bendrovė gali teikti duomenis savo asocijuotųjų bendrovių vardu?

Taip. Patronuojančiųjų ir asocijuotųjų bendrovių atveju EU-CEG sistema sukurta taip, kad patronuojančioji bendrovė galėtų imtis iniciatyvos teikti informaciją apie visus produktus, kuriuos ji tiekia rinkai (įskaitant jos asocijuotųjų bendrovių produktus), naudodama savo pateikėjo ID, ir atitinkamuose laukeliuose nurodyti informaciją apie savo susijusias bendroves ir įvairius formatus ir (arba) pateikimo būdus, kuriais prekiaujama produktu.

Patronuojančiajai bendrovei (arba vienam bendrovių grupės subjektui) taip pat rekomenduojama imtis iniciatyvos teikti informaciją apie visus produktus, kuriuos ji pateikia rinkai (įskaitant jos asocijuotųjų bendrovių produktus), naudojant savo pateikėjo ID ir atitinkamuose laukuose nurodant duomenis apie savo asocijuotąsias bendroves ir įvairius formatus ir (arba) pateikimo būdus, kuriais prekiaujama atitinkamu produktu.

Jei patronuojančiosios ir (arba) asocijuotosios bendrovės pasirenka ne tokį duomenų teikimo būdą, įgyvendinimo sprendimuose reikalaujama, kad pateikėjai apie kiekvieną gaminį nurodytų visų pateikėjui žinomų tokio paties dizaino ir sudėties gaminių TP-ID ir (arba) EC-ID.

Mano įmonė paskyrė trečiąją šalį, kad ji pateiktų duomenis mūsų vardu. Kas atsako už pateiktus duomenis?

Tais atvejais, kai pateikėjas paskiria trečiąją šalį pateikti duomenis jo vardu, pateikėjas vis tiek tebėra atsakingas tiek už bendrąją pareigą pateikti pranešimus, tiek už juose pateiktų duomenų tikslumą (žr. Direktyvos 2014/40/ES 23 straipsnio 1 dalį).

Negaliu atidaryti PDF paraiškos formos, kuri reikalinga norint gauti pateikėjo ID.

PDF rinkmenų dažnai negalima atidaryti iš interneto naršyklės lango (pvz., „Chrome“, „Firefox“, „Internet Explorer“). Todėl pirmiausia įsitikinkite, kad atsiuntėte PDF paraiškos formą į savo kompiuterį. Tada atidarykite formą kompiuteryje (pvz., naudodamiesi „Windows Explorer“). Jei ir toliau kils problemų atidarant rinkmeną, kreipkitės į EU-CEG IT pagalbos komandą (SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu).

Duomenų pateikimo tvarka (bendroji)

Kas sieja? pateikėjo ID ir gaminio ID?

Pateikėjo ID sudaro pagrindą gaminio ID, kurį konkretus pateikėjas priskiria kiekvienam savo gaminiui.

Gaminio ID formatas yra „Pateikėjo ID – metai – gaminio numeris“ (NNNNN-NN-NNNNN), kur „metai“ yra metai, per kuriuos duomenys apie tam tikrą gaminį buvo pateikti pirmą kartą (2 skaitmenys), o „gaminio numeris“ yra numeris, kurį tam gaminiui suteikė pateikėjas, pateikdamas duomenis pirmą kartą.

Ar įmanoma per vieną prieigos tašką (pagal perkėlimo iš sistemos į sistemą sprendimą) pateikti duomenis kelių pateikėjų ID vardu?

„eDelivery“ pateikia pavyzdinę AS4 prieigos taško realizaciją „Domibus“. Dabartinė „Domibus“ versija (3.1 versija) vienu metu palaiko tik vieną tapatumo nustatymo sertifikatą. Kadangi pateikėjo ID gali būti susietas tik su vienu sertifikatu, tai taip pat reiškia, kad „Domibus“ realizacijos metu vienas prieigos taškas faktiškai apsiriboja vienu pateikėjo ID.

Norint pateikti duomenis kelių pateikėjo ID vardu, reikia arba kelių „Domibus“ egzempliorių, arba prieš pateikiant duomenis iš naujo konfigūruoti „Domibus“ su kitu sertifikatu. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad, be „Domibus“, yra ir kitų AS4 realizacijų, kurios gali palaikyti kelis sertifikatus. Be to, tikėtina, kad kita „Domibus“ versija palaikys kelis sertifikatus (išleidimo data dar nepatvirtinta).

Ar galima atlikti bandomuosius pateikimus prieš išsiunčiant faktinį pranešimą EU-CEG?

EU-CEG galima naudotis dviejose aplinkose: priėmimo ir gamybos. Priėmimo aplinkoje galima atlikti būtinus techninius bandymus prieš siunčiant faktinį pranešimą į EU-CEG gamybinę aplinką. Atkreipkite dėmesį, kad bet kokie priėmimo aplinkoje pateikti pranešimai laikomi pateiktais bandymų tikslais ir negali būti laikomi oficialiais pranešimais.

Daugiau informacijos apie šias dvi aplinkas galima rasti techniniuose dokumentuose, paskelbtuose CIRCABC portale.

Kaip galiu sužinoti, kad mano duomenys buvo pateikti sėkmingai?

EU-CEG, vykdydamas duomenų patvirtinimo procesą, generuoja sėkmingo atlikimo ir (arba) klaidų pranešimus. Konkretūs klaidų kodai pateikiami techniniuose dokumentuose, kuriuos galite rasti CIRCABC portale.

Ketinu pateikti labai panašių savybių (pvz., sudedamųjų dalių) turinčius produktus. Ar yra galimybė nukopijuoti gaminio duomenis iš vienos XML pateikimo rinkmenos į kitą rinkmeną, kad nereikėtų iš naujo pildyti visų duomenų?

Egzistuoja techninė apeinamoji priemonė, leidžianti pateikėjams nukopijuoti informaciją apie gaminį iš vienos XML rinkmenos į kitą XML rinkmeną. Išsamų aprašymą rasite šiame vadove.
(Pastaba. Tai nėra oficiali XML kūrėjo funkcija, todėl Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės, jei proceso metu duomenys būtų prarasti ar kaip nors pakeisti).

Duomenų pateikimo tvarka (techninė)

Kur galima rasti techninius dokumentus?

Techniniai dokumentai ir visi vėlesni atnaujinimai skelbiami CIRCABC portale. Dokumentus galite atsisiųsti iš šių nuorodų:

Tabako gaminių suinteresuotiesiems subjektams
Elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų suinteresuotiesiems subjektams

Atkreipkite dėmesį, kad, norėdami prisijungti prie CIRCABC portalo, turėsite gauti ECAS [Europos Komisijos tapatybės atpažinimo sistemos] vartotojo vardą ir slaptažodį.

Kas yra „eDelivery“? Ko reikia, norint naudotis „eDelivery“?

„eDelivery“ yra keitimosi dokumentais tinklas. Vartotojai prie šio saugaus tinklo prisijungia per prieigos taškus, kurie tarpusavyje bendrauja naudodami standartinį AS4 protokolą apsikeitimui pranešimais. „eDelivery“ pateikia pavyzdinę AS4 prieigos taško realizaciją „Domibus“.

Atitinkamus techninius dokumentus galima atsisiųsti iš CIRCABC portalo.

Ar galima naudoti atskirą programą atnaujintai informacijai apie gaminį (XML informacijos rinkmenų ir kitų priedų pavidalu) pateikti per „eDelivery“ mechanizmą?

Atskiroje kliento programoje yra galimybė kurti XML rinkmenas. Jei pateikėjas turi „eDelivery“ prieigos tašką, jis taip pat gali būti naudojamas atskiro kliento sukurtoms XML rinkmenoms pateikti.

Ar pateikėjas gali įdiegti atskirą klientą keliuose kompiuteriuose?

Taip, galima įdiegti keliuose kompiuteriuose. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad informacija išsaugoma tik vietoje (nebent naudojamas tinklo diskas) ir viename kompiuteryje atskirame kliente išsaugota informacija nebus automatiškai pasiekiama iš kitų kompiuterių.

Kur ir (arba) kaip galiu įkelti informaciją apie gaminį, jei naudoju atskirą programą (XML Creator Tool)?

Visa informacija apie gaminį turi būti įkeliama XML rinkmenomis per „eTrustEx“ platformą Sveikatos ir maisto saugos GD.

Produkto pateikimas

Kokios rūšies ID turėtų būti naudojamas „žoliniams rūkomiesiems gaminiams“ ir „gaminiams be nikotino“?

Importuotojai ir (arba) gamintojai pateikėjo ID gauna pagal vienodą procedūrą, kuri nepriklauso nuo atitinkamo gaminio rūšies. Todėl tabako gaminių, elektroninių cigarečių ar kitų gaminių (žolinių gaminių, gaminių be nikotino) gamintojai ir (arba) importuotojai turi kreiptis dėl pateikėjo ID ta pačia tvarka. Atkreipkite dėmesį, kad pateikėjas turi tik vieną kartą pateikti paraišką dėl pateikėjo ID ir savo ID gali naudoti ateityje teikdamas bet kokios rūšies gaminio duomenis.

Pateikėjo ID sudarys pagrindą gaminio ID, kurį konkretus pateikėjas priskirs kiekvienam savo gaminiui. Tabako gaminiams šis gaminio ID vadinamas „TP-ID“, o elektroninėms cigaretėms – „EC-ID“. Žoliniams gaminiams ir gaminiams be nikotino bus suteiktas „kitų gaminių ID“.

Gaminio ID formatas turėtų būti toks: „Pateikėjo ID – metai – gaminio numeris“ (NNNNN-NN-NNNNN), kur „metai“ yra metai, per kuriuos duomenys apie tam tikrą gaminį buvo pateikti pirmą kartą (2 skaitmenys), o „gaminio numeris“ yra numeris, kurį tam gaminiui suteikė pateikėjas, pateikdamas duomenis pirmą kartą.

Kita

Ar bendrovėms, kurios naudojasi EU-CEG, taikomi registracijos ar kiti mokesčiai?

Už naudojimąsi EU-CEG Komisija netaiko jokių mokesčių bendrovėms. Tačiau Tabako gaminių direktyvoje nustatyta, kad valstybės narės gali imti proporcingus mokesčius už pateiktos informacijos gavimą, saugojimą, tvarkymą ir analizę.

Šiame sąraše nerandu atsakymo į savo klausimą. Į ką turėčiau kreiptis, kad gaučiau atsakymą?

Kilus papildomiems klausimams, kreipkitės į vieną iš toliau nurodytų funkcinių pašto dėžučių:
SANTE-SUBID-EUCEG@ec.europa.eu – klausimais, susijusiais su jūsų prašymu suteikti pateikėjo ID;
SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu – dėl IT pagalbos, kuri padės išspręsti techninius klausimus, susijusius su bet kokių teisinių prievolių pagal Tabako gaminių direktyvą vykdymu;
SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu – netechniniais klausimais, susijusiais su EU-CEG veikimu.