Направо към основното съдържание
Public Health

Международни организации

ЕС си сътрудничи с международни организации при разработването, изпълнението и популяризирането на програмата си в областта на общественото здравеопазване. Съществуват специални споразумения за сътрудничество със:

  • Световната здравна организация (СЗО)
  • Съвета на Европа
  • Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Световна здравна организация (СЗО) — сътрудничество в областта на здравеопазването

Сътрудничеството между Европейската комисия и СЗО се основава на размяна на писма от 2001 г., в които са посочени основните принципи, цели и процедури, включително редовните срещи на равнище висши служители.

През 2020 г. Комисията и регионалната служба на СЗО за Европа подновиха ангажимента си да работят заедно за постигане на най-високо равнище на опазване и защита на общественото здраве в съответствие с целите за устойчиво развитие, по-специално цел за устойчиво развитие № 3 във връзка със здравето и благосъстоянието. Те поеха ангажимент да разширят и задълбочат сътрудничеството си в областта на здравната сигурност, здравните системи, незаразните заболявания, като обърнат по-специално внимание на рака, устойчивите продоволствени системи и здравето и сътрудничеството в областта на здравеопазването със страни извън ЕС.

Сътрудничеството се реализира на 3 географски равнища:

  • с централата на СЗО в Женева — по въпроси от глобално значение
  • с регионалната служба на СЗО за Европа (в Копенхаген) — по европейски въпроси
  • В държавите по света (сътрудничество на държавно равнище).

По редица свързани със заразните болести въпроси Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) също работи в тясно сътрудничество със СЗО. Има 3 равнища на срещи: политическо, висше ръководство, техническо.

Комисията участва като наблюдател в годишните срещи на Изпълнителния съвет на СЗО и Световната здравна асамблея в Женева, както и в ежегодните срещи на регионалната служба на СЗО за Европа. Съвместно с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) Комисията работи с държавите от ЕС по подготовката на съвместни изявления и по преговорите с други страни относно текстове. Освен това тя участва в редовните консултации, организирани от СЗО, като се стреми да гарантира съгласуваност на политиките и действията на двете страни.

От 2005 г. Комисията работи съвместно със СЗО по редица политически проекти, като финансирането се предоставя от здравната програма на ЕС.

Рамковата конвенция за контрол на тютюна и международните здравни правила са важни международни закони в областта на здравеопазването, разработени под егидата на СЗО. Европейската комисия активно участва в преговорите по конвенцията и здравните правила и подкрепя тяхното прилагане.

Като партньори в Световната инициатива за здравна сигурност, Европейската комисия и Световната здравна организация разработват пътна карта за съвместна работа в областта на:

  • готовността за действие при извънредни ситуации
  • заразните заболявания, като ХИВ/СПИН и туберкулоза
  • антимикробната резистентност
  • имунизацията