Skip to main content
Public Health

Rahvusvahelised organisatsioonid

EL teeb koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, et arendada, rakendada ning edendada oma rahvatervise tegevuskava. Konkreetsed koostöökokkulepped on sõlmitud järgmiste organisatsioonidega:

  • Maailma Terviseorganisatsioon (WHO)
  • Euroopa Nõukogu
  • Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) – tervisealane koostöö

Koostöö Euroopa Komisjoni ja WHO vahel põhineb 2001. aasta kirjavahetusel, milles on kindlaks määratud üldpõhimõtted, eesmärgid ja menetlused, sh kõrgemate ametnike korralised koosolekud.

2020. aastal uuendasid komisjon ja WHO Euroopa piirkondlik büroo oma koostööalaseid kohustusi, et saavutada tervise ja tervisekaitse kõrgeim tase kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega, eelkõige kestliku arengu eesmärgiga 3, mis käsitleb tervist ja heaolu. Nad kohustusid oma koostööd laiendama ja süvendama terviseturve, tervishoiusüsteemide, mittenakkuslike haiguste (pöörates erilist tähelepanu vähktõvele) ja kestlike toidusüsteemide ning kolmandate riikidega tehtava tervishoiualase koostöö valdkonnas.

Koostööl on kolm geograafilist tasandit:

  • Genfis asuva WHO peakorteriga üleilmsetel teemadel;
  • Kopenhaagenis asuva WHO Euroopa piirkondliku bürooga Euroopat puudutavatel teemadel;
  • riikidega kogu maailmast (koostöö riigi tasandil).

WHOga teeb nakkushaiguste valdkonnas mitmetel teemadel tihedat koostööd ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC). Koosolekud toimuvad kolmel tasandil: poliitilisel, juhtkonna ja tehnilisel tasandil.

Komisjon osaleb WHO juhatuse iga-aastastel koosolekutel, Genfis toimuval maailma terviseassambleel ja WHO Euroopa piirkondliku komitee kohtumistel vaatlejana. Koos Euroopa välisteenistusega teeb komisjon koostööd ELi riikidega, et valmistada ette ühisavaldusi ja pidada teiste riikidega läbirääkimisi mitmesuguste tekstide üle. Peale selle osaleb komisjon WHO korraldatavates korrapärastes konsultatsioonides, et tagada mõlema poole poliitikastrateegiate ja tegevuse kooskõla.

Komisjon on alates 2005. aastast teinud WHOga koostööd seoses mitmesuguste poliitikaprojektidega, mida toetatakse ELi terviseprogrammist.

WHO egiidi all on välja töötatud olulisi rahvusvahelisi tervisealaseid õigusnorme, nagu tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioon ja rahvusvahelised tervise-eeskirjad. Euroopa Komisjon osales aktiivselt konventsiooni ja tervise-eeskirju käsitlevatel läbirääkimistel ning toetab nende rakendamist.

Ülemaailmse terviseohutuse algatuse partneritena töötavad Euroopa Komisjon ja Maailma Terviseorganisatsioon välja koostöö aluseks oleva tegevuskava, mis käsitleb järgmisi valdkondi:

  • hädaolukordadeks valmisolek;
  • nakkushaigused, nagu HIV/AIDS ja tuberkuloos;
  • antimikroobikumiresistentsus;
  • immuniseerimine.