Skip to main content
Public Health

Starptautiskās organizācijas

ES sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām, lai izstrādātu, īstenotu un popularizētu savu sabiedrības veselības aizsardzības politiku. Ir īpaši nolīgumi sadarbībai ar šādām organizācijām:

  • Pasaules Veselības organizācija (PVO);
  • Eiropas Padome;
  • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO).

Pasaules Veselības organizācija (PVO) – sadarbība veselības jomā

Komisijas un PVO sadarbība balstās uz vēstuļu apmaiņu kopš 2001. gada; tajā noteikti vispārīgie principi, mērķi un procedūras, ieskaitot regulāras augstākā līmeņa amatpersonu sanāksmes.

2020. gadā Komisija un PVO Eiropas reģiona birojs no jauna apņēmās kopīgi strādāt un panākt visaugstāko veselības un veselības aizsardzības līmeni atbilstoši ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), it īpaši trešajam IAM par veselību un labbūtību. Abi apņēmās paplašināt un padziļināt sadarbību saistībā ar veselības drošību, veselības aprūpes sistēmām, nepārnēsājamām slimībām, koncentrējoties uz vēzi, ilgtspējīgām pārtikas sistēmām un veselību, sadarbību veselības jautājumos ar valstīm, kas nav Savienības dalībvalstis.

Sadarbība notiek trīs ģeogrāfiskajos līmeņos:

  • ar PVO galveno mītni Ženēvā — globālas nozīmes jautājumos,
  • ar PVO Eiropas reģionālo biroju (Kopenhāgenā) — ar Eiropu saistītos jautājumos,
  • valstīs visā pasaulē (valstu līmeņa sadarbība).

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) arī cieši sadarbojas ar PVO daudzos jautājumos saistībā ar infekcijas slimībām. Sanāksmes notiek trīs līmeņos: politiskā, augstākās vadības un tehniskajā līmenī.

Komisija novērotāja statusā piedalās PVO Valdes ikgadējās sanāksmēs un Pasaules Veselības asamblejas sanāksmēs Ženēvā, kā arī PVO Eiropas reģionālās komitejas ikgadējās sanāksmēs. Iesaistoties Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD), tā sadarbojas ar ES valstīm, lai sagatavotu kopīgus paziņojumus un risinātu sarunas par tekstiem ar citām valstīm. Turklāt Komisija piedalās PVO rīkotās regulārās konsultācijās, kas tiecas nodrošināt abu pušu politikas un darbību saskaņotību.

Kopš 2005. gada Komisija sadarbojas ar PVO vairākos politikas projektos, ko finansē no ES Sabiedrības veselības programmas.

PVO paspārnē ir izstrādāti svarīgi starptautiski tiesību akti veselības jomā: Pamatkonvencija par tabakas kontroli (PKTK) un Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi. Eiropas Komisija aktīvi iesaistījās sarunās par konvenciju un veselības aizsardzības noteikumiem, un tā atbalsta to īstenošanu.

Pasaules veselības drošības iniciatīvas partneri, Eiropas Komisija un Pasaules Veselības organizācija izstrādā kopīga darba ceļvedi ar šādiem elementiem:

  • gatavība ārkārtas situācijām;
  • pārnēsājamās slimības, tādas kā HIV/AIDS un tuberkuloze;
  • rezistence pret antimikrobiālajiem līdzekļiem;
  • imunizācija.