Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Διεθνείς οργανισμοί

Η ΕΕ συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για τη διαμόρφωση, υλοποίηση και προώθηση των προτεραιοτήτων της στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ειδικές συμφωνίες συνεργασίας έχουν συναφθεί με:

  • τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)
  • το Συμβούλιο της Ευρώπης
  • τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OΟΣΑ)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) — συνεργασία στον τομέα της υγείας

Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΠΟΥ βασίζεται σε ανταλλαγή επιστολών από το 2001, στις οποίες καθορίζονται οι γενικές αρχές, οι στόχοι και οι διαδικασίες, όπως η διοργάνωση τακτικών συνεδριάσεων ανώτατων υπαλλήλων.

Το 2020, η Επιτροπή και το περιφερειακό γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να συνεργάζονται για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας και προστασίας της υγείας, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), ιδίως τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 3 σχετικά με την υγεία και την ευημερία. Δεσμεύτηκαν να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία όσον αφορά την υγειονομική ασφάλεια, τα συστήματα υγείας, τα μη μεταδοτικά νοσήματα με έμφαση στον καρκίνο, τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων και την υγεία, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της υγείας με χώρες εκτός ΕΕ.

Η συνεργασία εκδηλώνεται σε 3 γεωγραφικά επίπεδα:

  • με την έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη όσον αφορά τα θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος
  • με το περιφερειακό γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη (στην Κοπεγχάγη) όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα
  • με διάφορες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο (συνεργασία σε εθνικό επίπεδο).

Όσον αφορά τις μεταδοτικές νόσους, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) συνεργάζεται επίσης στενά με τον ΠΟΥ για σειρά θεμάτων. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε 3 επίπεδα: πολιτικό, ανώτατων διοικητικών στελεχών και τεχνικό.

Η Επιτροπή συμμετέχει με την ιδιότητα του παρατηρητή στις ετήσιες συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής του ΠΟΥ και της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας στη Γενεύη, καθώς και στις ετήσιες συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ για την Ευρώπη. Από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), συνεργάζεται με χώρες της ΕΕ για την εκπόνηση κοινών δηλώσεων και τη διαπραγμάτευση κειμένων με άλλες χώρες. Επιπλέον, η Επιτροπή συμμετέχει στις τακτικές διαβουλεύσεις που διοργανώνει ο ΠΟΥ για να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών και των δράσεων και των δύο μερών.

Από το 2005, η Επιτροπή συνεργάζεται με τον ΠΟΥ σε μια σειρά έργων πολιτικής, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για τη δημόσια υγεία.

Η σύμβαση πλαίσιο για την καταπολέμηση του καπνίσματος (FCTC), και ο διεθνής υγειονομικός κανονισμός (ΔΥΚ) είναι σημαντικές διεθνείς νομοθετικές πράξεις που καταρτίστηκαν υπό την αιγίδα του ΠΟΥ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση αυτή και τον υγειονομικό κανονισμό και στηρίζει την εφαρμογή τους.

Οι εταίροι της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την υγειονομική ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναπτύσσουν έναν χάρτη πορείας για συνεργασία στους ακόλουθους τομείς:

  • ετοιμότητα για αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
  • μεταδοτικές ασθένειες, όπως το HIV/AIDS και η φυματίωση
  • μικροβιακή αντοχή
  • εμβολιασμός