Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Prehľad

Konzumácia tabaku je najväčším zdravotným rizikom, ktorému sa dá predísť, a zároveň najvýznamnejšou príčinou predčasnej smrti v EÚ, pričom každý rok má na svedomí takmer 700 tisíc úmrtí. Približne polovica fajčiarov zomiera predčasne (priemerne o 14 rokov skôr).

Napriek značnému pokroku, ktorý sa za posledné roky dosiahol, je počet fajčiarov v EÚ stále vysoký (26 % celkovej populácie, 29 % mladých Európanov vo veku 15 – 24 rokov).

Politické priority

Na riešenie tejto situácie Európska únia a vlády členských štátov prijali viacero opatrení na kontrolu tabaku v podobe právnych predpisov, odporúčaní a predtým aj informačných kampaní.

Medzi tieto politické opatrenia patria najmä:

Tieto opatrenia sa zameriavajú na ochranu občanov pred škodlivými účinkami fajčenia a iných foriem konzumácie tabaku vrátane pasívneho fajčenia. Ich hlavným cieľom je však predovšetkým pomôcť fajčiarom prestať s fajčením alebo predísť tomu, aby s ním vôbec začali. Osobitná pozornosť sa venuje problematike fajčenia mládeže, keďže 93 % fajčiarov začína s fajčením ešte pred dosiahnutím veku 26 rokov.

Regulácia výrobkov

Vzhľadom na významný cezhraničný obchod s tabakovými výrobkami a hrozbu vzájomne nesúrodých vnútroštátnych právnych predpisov je potrebné prijať pravidlá na európskej úrovni. Tieto pravidlá ochránia spotrebiteľov v celej EÚ. Smernica o tabakových výrobkoch upravuje od mája 2016 výrobu, uvádzanie a predaj tabaku a tabakových výrobkov.

Iné činnosti EÚ

Medzinárodná spolupráca

EÚ spolupracuje s medzinárodnými partnermi na znížení celosvetovej spotreby tabaku. Členské štáty EÚ sú spolu s Európskou komisiou aktívnymi partnermi rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku, právne záväznej medzinárodnej zmluvy, ktorej cieľom je zníženie vplyvu spotreby tabaku na zdravie a hospodárstvo. Každé dva roky sa koná konferencia zmluvných strán, kde sa hovorí o možných riešeniach, prijímajú sa rozhodnutia, protokoly a vydávajú usmernenia.

Informačné kampane EÚ

Komisia sa otázke odvykania od fajčenia venovala aj v minulosti. Po celej Európe usporiadala tri celoúnijné informačné kampane venované negatívnym vplyvom konzumácie tabaku, no od roku 2016 sa dôraz presunul na vnútroštátne iniciatívy.