Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Zákaz cezhraničnej reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov

Reklama tabakových výrobkov má za následok zvýšenie spotreby – povzbudzuje deti a mladých dospelých, aby začali fajčiť. Okrem toho nabáda fajčiarov, aby fajčili viac, znižuje ich motiváciu prestať fajčiť, spôsobuje recidívu bývalých fajčiarov a vytvára prostredie, v ktorom je spotreba tabakových výrobkov vnímaná ako bežná a prijateľná. Zároveň prispieva k tomu, že sa zdravotné upozornenia na tabakových výrobkoch neberú vážne.

Reklamu a sponzorstvo tabakových výrobkov v EÚ obmedzujú:

Smernica o reklame na tabakové výrobky (2003/33/ES) zakazuje na celom území EÚ cezhraničnú reklamu a sponzorstvo tabakových výrobkov v iných médiách ako televízia. Zákaz sa vzťahuje na tlač, rozhlas, internet a sponzorstvo podujatí s účasťou viacerých krajín EÚ, ako sú napríklad olympijské hry a preteky F1. Bezplatná distribúcia tabakových výrobkov je na takýchto podujatiach zakázaná. Zákaz sa vzťahuje na reklamu a sponzorstvo, ktorých cieľom je priamo alebo nepriamo propagovať tabakový výrobok.

Reklama a sponzorstvo tabakových výrobkov v televízii sa zakázali už v roku 1989 smernicou o televízii bez hraníc (89/552/EHS). Túto smernicu nahradila smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (2010/13/EÚ), ktorou sa rozširuje uplatňovanie tohto zákazu na všetky formy audiovizuálnych komerčných oznamov vrátane umiestňovania produktov.

Viac informácií o smernici nájdete tu.

V máji 2008 Komisia uverejnila správu o implementácii smernice o reklame na tabakové výrobky.

Odporúčanie Rady o predchádzaní fajčeniu a o iniciatívach na zvyšovanie kontroly tabaku (2003/54/ES) sa týka iných foriem propagácie tabakových výrobkov. V tomto dokumente sa krajinám EÚ odporúča, aby zakázali používanie ochranných známok tabakových výrobkov na iných ako tabakových výrobkoch alebo službách;

  • zakázali používanie propagačných predmetov a tabakových vzoriek;
  • používanie a uvádzanie akcií na podporu predaja (napr. zľavy, darčeky, odmeny alebo príležitosť zúčastniť sa na propagačnej súťaži alebo hre);
  • používanie pútačov, plagátov a iných reklamných techník v budovách alebo vo vonkajších priestoroch (napríklad reklama na automatoch s tabakovými výrobkami);
  • používanie reklamy v kinách a akékoľvek iné formy reklamy, sponzorstva alebo praktík, ktoré sú priamo alebo nepriamo určené na propagáciu tabakových výrobkov.

Na medzinárodnej úrovni sa v článku 13 rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku (FCTC) stanovujú povinnosti strán zakázať alebo obmedziť reklamu, propagáciu alebo sponzorstvo tabakových výrobkov. V júli 2007 sa konferencia zmluvných strán tohto dohovoru rozhodla ustanoviť pracovnú skupinu, ktorej úlohou je vypracovať komplexný návrh usmernení na vykonávanie článku 13 dohovoru. Pracovná skupina okrem toho predkladá odporúčania o kľúčových prvkoch protokolu o cezhraničnej reklame, propagácii a sponzorstve, ktoré by dopĺňali tieto usmernenia.

Ďalšie informácie