Gå direkt till innehållet
Public Health

Översikt

Alkoholrelaterade skador är ett stort folkhälsoproblem i EU och står för över 7 procent av all ohälsa och för tidig död. Även en måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för vissa hjärtproblem, leversjukdomar och cancerformer. Den som dricker ofta och mycket riskerar att bli alkoholist.

EU-länderna har huvudansvaret för sin nationella alkoholpolitik, men EU antog 2006 en alkoholstrategi för att hjälpa länderna att minska alkoholens skadeverkningar. Strategins genomförande har utvärderats två gånger: 2009 och 2013.

EU:s informationssystem om alkohol och hälsa följer utvecklingen när det gäller alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador i EU. Systemet drivs gemensamt av EU-kommissionen och WHO inom ramen för EU:s folkhälsoprogram. EU och WHO sammanställer också regelbundet alkoholstatistik för EU-länderna.

Samordning i EU

Kommittén för nationell alkoholpolitik spelar en viktig roll för att underlätta EU-ländernas samarbete och samordning och bidra till politikutvecklingen.

Kommittén för nationell alkoholpolitik

Kommittén består av företrädare för EU-länderna. De träffas två gånger per år i Luxemburg för att utbyta bästa praxis och nå samstämmighet i alkoholpolitiken.

Andra initiativ

Kommissionens folkhälsoprogram finansierar projekt och andra initiativ om alkohol. En gemensam åtgärd under 2014–2016 hjälpte EU länderna att minska alkoholrelaterade skador.