Põhisisu juurde
Public Health

Euroopa tugivõrgustike hindamine

Komisjon algatas 2022. aasta detsembris Euroopa tugivõrgustike hindamise, mis võimaldab olemasolevat süsteemi paremini tundma õppida ja täiustada. Ühtlasi annab see ülevaate omandatud kogemustest, täiustamist vajavatest valdkondadest ning lõpuks ka sellest, kas patsiendid saavad Euroopa tugivõrgustikust oodatud kasu.

Õigusraamistik

Vastavalt komisjoni rakendusotsusele 2014/287/EL peab komisjoni määratud asutus kõiki võrgustikke ja nende liikmeid korrapäraselt hindama vähemalt iga viie aasta järel pärast nende heakskiitmist või viimast hindamist ja vajaduse korral iga viie aasta järel pärast seda. Hindamisprotsess ja -metoodika põhinevad rakendusotsuse 2014/287/EL sätetel, nagu on kindlaks määratud hindamisjuhendis ja meetmepaketis.

Hindamise eesmärk on kontrollida ja hinnata järgmist:

 1. võrgustiku vastavust delegeeritud otsuses 2014/286/EL sätestatud kriteeriumidele ja tingimustele;
 2. direktiivi 2011/24/EL artikli 12 lõikes 2 sätestatud eesmärkide täitmist ja
 3. võrgustiku töö tulemusi ja tulemuslikkust ning iga võrgustikuliikme panust.

Kronoloogia

Hindamisprotsess kestab ligikaudu ühe aasta alates sõltumatu hindamisasutuse nimetamisest kuni lõplike hindamisaruannete esitamiseni.

Hindamisprotsessi põhietapid on järgmised.

 • Ettevalmistused hindamiseks, Euroopa tugivõrgustike liikmete teavitamine ning ülesannete jaotamine.
 • Euroopa tugivõrgustike liikmete ja tugivõrgustikus osalevate tervishoiuteenuste osutajate enesehindamine, mis hõlmab enesehindamise tulemuste asutusesisest valideerimist Euroopa tugivõrgustike koordinaatori poolt ning nende kontrollimist ja kinnitamist sõltumatu hindamisasutuse poolt.
 • Sõltumatu hindamisasutuse korraldatud tehniline hindamine:
  • võrgustiku tehniline hindamine, mis hõlmab dokumentide läbivaatamist ja virtuaalset intervjuud Euroopa tugivõrgustikega, tööpaketikoordinaatoritega ning patsientide esindajatega;
  • tervishoiuteenuste osutajate tehniline hindamine, mis hõlmab dokumentide läbivaatamist ja valimisse kaasatud tervishoiuteenuste osutajate kohapealset auditit.
 • Hindamistulemused, mis hõlmavad hindamisaruannete koostamist ja viimistlemist, üks iga võrgustiku ja iga tervishoiuteenuse osutaja kohta.  Protsessi käigus saadakse tagasisidet ning tehakse muudatusi ja parandusi.
Evaluation of the European Reference Networks
Timeline of the evaluation process: IEB (Independent Evaluation Body); ERN (European Reference Network for Rare Diseases); HCP (Health Care Provider)

See on veebisait, kus hindamistulemused tehakse avalikult kättesaadavaks.

Hindamise protsess

Sõltumatu hindamisasutus

Hindamise viib läbi sõltumatu hindamisasutus – sõltumatu ekspert- ja hindamisorganisatsioon, kelle komisjon nimetab ametisse pärast avaliku osalemiskutse avaldamist. Sõltumatu hindamisasutus koostab võrgustike ja tervishoiuteenuste osutajate kohta välishinnangu.

Protsessi üldine kirjeldus

Euroopa tugivõrgustike hindamise protsess töötati välja 2022. aasta veebruaris, kasutades sõltumatut hindamisasutust. Kõigi asjaomaste sidusrühmadega (nt liikmesriikide nõukogu, Euroopa tugivõrgustikud ja patsientide organisatsioonid) peeti arvukaid konsultatsioone.

Hindamisprotsess hõlmab teatavaid ettevalmistustöid ja nelja põhietappi.

 1. Ettevalmistustööd.
  • Sõltumatu hindamisasutus täidab organisatsioonilisi, juhtimisalaseid ja logistilisi ülesandeid, näiteks hindajate koolitamine, IT-platvormi kohandamine jne.
  • Euroopa tugivõrgustike koordinaatorid teavitavad võrgustike liikmeid ja patsientide esindajaid menetlusest ning lepivad kokku vastutusala, meetmed ja tähtajad.
 2. Enesehindamine. Iga Euroopa tugivõrgustik ja selle liikmed peavad koostama ühe enesehindamise. Need enesehindamised aitavad kindlaks teha, kas ja mil määral on Euroopa tugivõrgustikud saavutanud oma algsed eesmärgid.
 3. Tehniline hindamine. Seda teeb sõltumatu hindamisasutus, kes korraldab intervjuusid, vaatab läbi dokumendid ja teostab kohapealseid/veebipõhiseid auditeid.
 4. Tulemused. Iga võrgustiku, iga tervishoiuteenuse osutaja ja Euroopa tugivõrgustike süsteemi kohta koostatakse aruanne.

Dokumenteerimine

Tegevuskriteeriumid Euroopa tugivõrgustike ja tervishoiutöötajate hindamiseks

Igale kriteeriumile on lisatud loetelu mõõdetavatest elementidest, mida kasutatakse konkreetse aspekti või tulemuslikkustaseme hindamiseks.

Teatavaid mõõdetavaid elemente käsitatakse põhielementidena, mis peaksid hindamise käigus olema saavutatud või rakendatud. Muud mõõdetavad elemendid viitavad olulistele valdkondadele, kus võrgustikud või nende liikmed peaksid tegutsema ja mille arengutase näitab nende küpsusastet.

Hindamiskriteeriumid jagunevad järgmiselt:

 • Euroopa tugivõrgustikud: 20 tegevuskriteeriumi, mis sisaldavad 52 mõõdetavat elementi, sh 30 põhielementi, ja mis on jaotatud seitsmesse valdkonda; sealhulgas juhtimine ja koordineerimine, kliiniline ravi, kvaliteet ja patsiendi ohutus, patsiendikeskne ravi, panus teadusuuringutesse, haridusse ja koolitusse ning võrgustike loomine ja teadmiste levitamine.
 • Tervishoiuteenuse osutajad: 24 tegevuskriteeriumi, mis sisaldavad 64 mõõdetavat elementi, sh 29 põhielementi, ja mis on jaotatud seitsmesse valdkonda; sealhulgas patsiendikeskne hooldus, organiseerimine ja juhtimine, teadusuuringud ja koolitus, kogemuste vahetamine ja e-tervis, kvaliteet ja ohutus, ravipädevus ja -tulemused ning inimressursid.

Hindamisjuhend

Hindamisjuhend on kõigile asjaosalistele mõeldud käsiraamat, milles käsitletakse nii võrgustike kui ka tervishoiuteenuse osutajate hindamist.

Hindamismeetmete pakett

Hindamismeetmete pakett koosneb 18 elemendist, sealhulgas suunised, vormid, mallid, viited ja dokumendid. Nii nagu hindamisjuhend, on ka hindamismeetmete pakett kõigile kättesaadav, et tagada nii läbipaistvuse kui ka õigluse põhimõtete järgimine kõigi osapoolte puhul.