Direct naar de inhoud
Public Health

Het deskundigenpanel voor doeltreffend investeren in gezondheid is een interdisciplinaire en onafhankelijke groep die door de Europese Commissie is opgericht om niet-bindend onafhankelijk advies te geven over doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige zorgstelsels. Het panel helpt DG Gezondheid en Voedselveiligheid bij de empirische onderbouwing van de beleidsvorming om nationale beleidsmakers te informeren over de verbetering van de kwaliteit en de duurzaamheid van hun zorgstelsel en om beter samen te werken op EU-niveau teneinde de informatie, expertise en uitwisseling van beste praktijken te verbeteren.

Deskundigheid

De specialiteiten van het deskundigenpanel zijn onder meer eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geneesmiddelen, geneesmiddelen, onderzoek en ontwikkeling, preventie en gezondheidsbevordering, relatie met de sector maatschappelijke zorg, grensoverschrijdende kwesties, systeemfinanciering, informatiesystemen, patiëntenregisters en ongelijkheden op gezondheidsgebied.

Samenstelling

Het panel telt 17 deskundigen, die in december 2019 op persoonlijke titel werden benoemd voor een periode van drie jaar. Dat gebeurde na een openbare oproep tot het indienen van sollicitaties, en een beoordeling en selectie om te zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van expertisegebieden en voor geografisch en genderevenwicht.

Het gaat om gerenommeerde, onafhankelijke wetenschappers, met meer dan tien jaar multidisciplinaire beroepservaring op gezondheidsgebied.

Werkwijze

Bij een verzoek van de Commissie om advies stelt het panel een redactiegroep samen, bestaande uit panelleden met relevante expertise.

De leden wonen plenaire vergaderingen bij, nemen deel aan redactiegroepen en kunnen op verzoek van de Commissie ook deelnemen aan andere activiteiten waarbij zij een relevante rol kunnen spelen.

De redactiegroepen worden voorgezeten door een lid van het panel. Het deskundigenpanel wijst een van zijn leden als rapporteur aan om de nodige informatie te verzamelen, de ontwerpadviezen te herzien en ervoor te zorgen dat de verslagen tijdig worden ingediend.

Voordat het advies wordt uitgebracht, wordt een openbare hoorzitting georganiseerd om belanghebbenden de kans te geven hun mening over het ontwerpadvies kenbaar te maken.

Uitgangspunten

Het panel streeft bij zijn werk naar kwaliteit, onafhankelijkheid, multisectorale aanpak, transparantie en vertrouwelijkheid.

Alle leden moeten een verklaring van engagement, vertrouwelijkheid en belangen afleggen voordat zij met hun werk beginnen. De belangenverklaringen worden op elke vergadering mondeling geactualiseerd.

Rechtsgrond

Documenten over de werkwijze