Põhisisu juurde
Public Health

Ülevaade

Tervisenäitajad on kvantitatiivsed või kvalitatiivsed suurused, mis näitavad, kui lähedal oleme püstitatud eesmärgile (poliitika tulemusele). Need aitavad meil analüüsida ja võrrelda saavutusi rahvastikurühmade või geograafiliste piirkondade kaupa ning need võivad olla kasulikud poliitiliste prioriteetide kindlaksmääramisel.

Euroopa Komisjon avaldab mitmesuguseid usaldusväärsetel ja võrreldavatel andmetel põhinevaid tervisenäitajate kogumeid, mis on vajalikud eurooplaste tervislikku seisundit parandavate strateegiate ja poliitika kujundamiseks.

ELi tervisenäitajad

Komisjoni eesmärk on koguda rahvatervise, tervisekäitumise, haiguste ja tervishoiusüsteemide kohta võrreldavat ja usaldusväärset teavet, kasutades selleks mitmesuguseid vahendeid, nagu teabetsükkel „Tervislik seisund ELis“. See teave peab põhinema ühistel ELi tervisenäitajatel, mille määratlustes ning kogumis- ja kasutamispõhimõtetes on kokku lepitud. Need on kättesaadavad järgmistest allikatest.

ELi terviseandmed

ELi terviseandmed koosnevad haldusandmetest ja tervise- või sotsiaalteemalistest küsitlustest saadud andmetest.

Kuna andmed peavad olema võrreldavad, tuleb kasutada järjepidevaid rahvusvaheliselt kokkulepitud klassifitseerimissüsteeme ning ühiseid mõisteid ja määratlusi.

Terviseteabe eksperdirühm

Terviseteabe eksperdirühm (EGHI) on tõendipõhise poliitika nõuanderühm, kuhu kuuluvad EL liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna riikide, ELi liikmesriigiks pürgijate ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad.

Terviseteabe ühismeede

Terviseteabe ühismeede (InfAct) sai alguse 28. märtsil 2018. Selle eesmärk on välja töötada ELi kestlik terviseteabe taristu, parandades võrreldavate, usaldusväärsete ja poliitikakujunduse jaoks vajalike terviseandmete ning tervishoiusüsteemide tulemusi kirjeldava teabe kättesaadavust.