Põhisisu juurde
Public Health

Eurostat ehk Euroopa Liidu statistikaamet on peamine ELi võrreldavate andmete allikas. Terviseandmed põhinevad tervisestatistika raammäärusel ja seonduvatel õigusaktidel. ELi terviseandmeid täiendatakse muude allikate põhjal, kui tegemist on väga spetsiifiliste teemadega.

Eurostat – ELi peamine terviseteabe allikas

Eurostat toodab kahte liiki terviseteavet – haldusandmed, nt surmapõhjuste statistika ja Euroopa terviseküsitlusuuringus (EHIS) esitatud andmed, ning sissetulekut ja elamistingimusi käsitleva ELi uuringu (EU-SILC) Euroopa terviseseisundi minimoodulis esitatud andmed. Hõlmatud on järgmised teemad:

  • tervislik seisund,
  • tervist mõjutavad tegurid,
  • tervishoiukulud,
  • tervishoiuressursid ja -toimingud,
  • surmapõhjused,
  • töötervishoid ja tööohutus.

Eurostati terviseandmeid täiendatakse muu ELi sotsiaal-, elanikkonna- ja elukvaliteedi statistikaga. Haldusandmetel põhinev ELi statistika on tavaliselt esitatud soo ja vanuserühmade kaupa.

Küsitlustel põhinevad andmed on liigitatud sotsiaal-majanduslike näitajate kaupa, näiteks haridus- ja sissetulekutase, aktiivsus- ja linnastumismäär. Osa ELi statistikast jaotatakse ka piirkondlikuks ja linna tasandi statistikaks.

Komisjoni osakonnad, muud ELi terviseandmete allikad

ELi ametid, muud ELi terviseandmete allikad

Andmebaasid

Rahvusvahelised klassifikatsioonid

Klassifitseerimissüsteemid on vahendid, mis võimaldavad terviseandmeid koguda ühtsetel alustel, mille tulemusel on andmed hiljem võrreldavad. Klassifitseerimissüsteemide põhjal saab koostada ka loetelusid eri andmeliikide kaupa. Euroopa Komisjon kasutab rahvusvahelisi klassifikatsioone kvaliteetsete ja ühtlustatud andmete kogumiseks.

Põhilised klassifitseerimissüsteemid

Muud klassifikatsioonisüsteemid