Gå direkt till innehållet
Public Health

Översikt

En indikator är ett kvantitativt eller kvalitativt mått på hur väl vi uppfyller ett visst mål. Indikatorerna kan användas för att analysera och jämföra resultaten i olika befolkningsgrupper eller geografiska områden, och för att lägga fast politiska prioriteringar.

EU-kommissionen publicerar olika hälsoindikatorer som bygger på tillförlitliga och jämförbara uppgifter och som behövs för att kunna utforma folkhälsostrategier och följa upp hur de genomförs.

EU:s hälsoindikatorer

Kommissionen arbetar med att ta fram jämförbara uppgifter om hälsa, livsstil, sjukdomar och hälso- och sjukvårdssystem som beslutsunderlag, bland annat med hjälp av faktainsamling genom initiativet Hälsotillståndet i EU. Uppgifterna måste bygga på gemensamma hälsoindikatorer med enhetliga definitioner och metoder för hur uppgifterna ska samlas in och användas. Läs mer här:

EU:s hälsostatistik

EU hälsostatistik bygger på olika administrativa uppgifter och undersökningar om hälsa och sociala frågor.

Eftersom uppgifterna måste vara jämförbara är det viktigt att använda internationella klassificeringssystem med gemensamma begrepp och definitioner.

Expertgrupp om hälsoinformation

Expertgruppen för hälsoinformation är en rådgivande grupp med företrädare från EU- och EES-länderna, kandidatländerna och internationella organisationer som ska bidra till en faktabaserad politik.

Gemensam åtgärd om hälsoinformation

EU:s gemensamma åtgärd om hälsoinformation (Infact) startade den 28 mars 2018. Infact ska bidra till ett hållbart EU-system för hälsoinformation och förbättra tillgången till jämförbara, tillförlitliga och relevanta uppgifter om hälsan och hälso- och sjukvården.