Gå direkt till innehållet
Public Health

Statistik

EU:s statistikbyrå Eurostat sammanställer EU-ländernas uppgifter och är den viktigaste källan till jämförbar statistik. När det gäller hälsofrågor grundas arbetet på förordningen om folkhälsostatistik. Andra källor kan komplettera uppgifterna om specifika ämnen.

Eurostat – statistik om hälsa

Eurostat tar fram två typer av hälsostatistik: administrativa uppgifter som dödsorsaker, och självrapporterade uppgifter från den europeiska hälsoenkäten eller det europeiska måttet på miniminormer för hälsa i EU-Silc-undersökningen för statistik om inkomst- och levnadsvillkor. Uppgifterna gäller

  • hälsoläget
  • hälsofaktorer
  • utgifter för hälso- och sjukvård
  • hälso- och sjukvårdens resurser och verksamhet
  • dödsorsaker
  • arbetsmiljö.

Eurostats uppgifter kompletteras ofta med annan EU-statistik om sociala förhållanden, befolkning eller livskvalitet. Uppgifterna från administrativa källor är ofta uppdelade efter kön och åldersgrupp.

Uppgifterna från undersökningar är grupperade efter socioekonomisk status, till exempel utbildning, inkomst, sysselsättningsstatus eller urbaniseringsgrad. Vissa uppgifter är också uppdelade på regional eller kommunal nivå.

Andra källor vid kommissionen

EU-byråer

Databaser

Internationella klassificeringar

Med hjälp av klassificeringssystem kan man registrera sjukdomar och andra hälsofaktorer på ett enhetligt sätt så att det blir lättare att jämföra uppgifterna. Klassificeringarna ligger också till grund för listor över sjukdomar och dödsorsaker. Kommissionen använder de internationella klassificeringarna för att samla in tillförlitliga och enhetliga uppgifter.

De viktigaste klassificeringssystemen

Andra klassificeringssystem