Skip to main content
Public Health

EU:s centrala hälsoindikatorer

EU:s centrala hälsoindikatorer (Echi) är resultatet av ett långvarigt samarbete mellan EU-länderna och kommissionen. EU:s folkhälsoprogram har finansierat tre projekt (1998–2001, 2001–2004 och 2005–2008) där man tog fram de första listorna med indikatorer. Tanken var att få fram jämförbar information och statistik för att kunna följa hälsoläget i EU.

Den gemensamma åtgärden om övervakning av europeiska hälsoindikatorer resulterade i en lista med 88 hälsoindikatorer uppdelade efter politikområde. Indikatorerna sågs över 2017 i samband med projektet Bridge-Health. För mer än 60 av indikatorerna finns definitioner och datainsamlingsmetoder. Ibland är uppgifterna dessutom uppdelade efter kön, ålder, socioekonomisk ställning och regional nivå. Indikatorerna kan delas in i följande huvudtyper:

Typ av indikator

Exempel

Demografiska och socioekonomiska faktorer

Befolkning, födelsetal, arbetslöshet

Hälsotillstånd

Spädbarnsdödlighet, hiv/aids, trafikskador

Hälsofaktorer

Rökning, fruktkonsumtion

Hälso- och sjukvård

Vaccinering av barn, vårdplatser, vårdutgifter

Hälsofrämjande insatser

Åtgärder för sunda matvanor

Indikatorer används ofta som mått på hur vi lyckas med att nå vissa politiska mål. Därför har kommissionen även andra europeiska hälsoindikatorer som inte ingår i Echi-systemet.

Statistikverktyg

I statistikverktyget hittar du uppgifter om alla europeiska hälsoindikatorer. Uppgifterna kan visas som linje- eller stapeldiagram, kartor eller tabeller. Du kan välja flera olika indikatorer och se dem som en bild eller ladda ner dem i en fil.

Bakgrundsmaterial

Utvärdering av användningen av EU:s hälsoindikatorer i medlemsländerna (augusti 2013):