Mur għall-kontenut ewlieni
Public Health

Ħarsa ġenerali

Il-mard mhux komunikabbli (NCDs) bħal mard kardjovaskulari, dijabete, mard respiratorju kroniku, disturbi mentali, disturbi newroloġiċi, jew kanċer huma responsabbli għal 80% tal-piż tal-mard fil-pajjiżi tal-UE u l-kawżi ewlenin ta’ mwiet prematuri li jistgħu jiġu evitati.

L-ispejjeż umani u finanzjarji tal-NCDs huma għoljin u mistennija li jikbru, anke meta titqies il-popolazzjoni li qed tixjieħ tal-UE. Barra minn hekk, il-persuni li jbatu minn mard mhux komunikabbli jistgħu jiġu affettwati aktar minn mard ieħor, kif uriet il-COVID-19.

It-tnaqqis tal-piż tal-NCDs jeħtieġ approċċ olistiku u l-indirizzar tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa b’mod ġenerali. L-aktar importanti, il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard jistgħu jnaqqsuh sa 70%.

Approċċ tal-UE

L-approċċ tal-UE quddiem l-isfida tal-NCDs jinvolvi rispons integrat li jiffoka fuq il-prevenzjoni fis-setturi u l-oqsma kollha ta’ politika, flimkien ma’ sforzi biex jissaħħu s-sistemi tas-saħħa.

Minbarra l-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer, il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem fuq inizjattiva ġdida tal-UE dwar il-mard mhux komunikabbli - Healthier Together, biex tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE fit-tnaqqis tal-piż tal-NCDs, b’enfasi fuq 5 oqsma ewlenin:

  • mard kardjovaskulari
  • dijabete
  • mard respiratorju kroniku
  • saħħa mentali u disturbi newroloġiċi
  • determinanti tas-saħħa

Il-fergħat kollha se jinkludu dimensjoni ta’ ekwità tas-saħħa, u b’hekk jappoġġjaw it-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-saħħa.

Filwaqt li tiffoka fuq il-promozzjoni u l-prevenzjoni, din l-inizjattiva tista’ tappoġġja wkoll għarfien u data aħjar, skrinjar u identifikazzjoni bikrija, dijanjożi u ġestjoni tat-trattament, u l-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti.

Fil-każijiet kollha, l-appoġġ se jiffoka fuq l-implimentazzjoni, jgħin lill-pajjiżi tal-UE jittrasferixxu l-aħjar prattiki, jiżviluppaw linji gwida, jintroduċu approċċi innovattivi, eċċ. Il-partijiet ikkonċernati se jiġu appoġġjati f’azzjonijiet li jistgħu jikkontribwixxu għall-istess objettivi.

Din se tkun opportunità kbira biex jiġi ġġenerat aktar impatt fil-ġlieda kontra l-NCDs u se jiġu żviluppati objettivi u azzjonijiet speċifiċi b’mod kollaborattiv sa nofs l-2022.

Fix-xhur li ġejjin, il-prijoritajiet, l-azzjonijiet u s-sinerġiji ma’ oqsma ta’ politika rilevanti għat-tnaqqis tal-piż tal-NCDs se jiġu diskussi mal-pajjiżi tal-UE fil-Grupp ta' Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard Mhux Komunikabbli.

Id-diskussjoni mal-partijiet ikkonċernati se ssir permezz tal-Pjattaforma tal-Politika tas-Saħħa, fejn se jkun possibbli li tingħaqad man-network tematiku Healthier Together – Inizjattiva tal-UE dwar il-Mard li ma Jitteħidx.

Webinars speċifiċi se jiġu skedati bejn Jannar u Ġunju biex tiġi żviluppata din l-inizjattiva. Iċċekkja “L-aħħar aġġornamenti” b’mod regolari għad-dettalji dwar kif tingħaqad mal-webinars.

Għanijiet

Il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata li tappoġġja l-pajjiżi tal-UE fl-isforzi tagħhom ħalli jilħqu d-disa’ miri volontarji tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa sal-2025, kif ukoll l-Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli 3.4, li għandu l-għan li jnaqqas l-imwiet prematuri mill-NCDs b’terz, u tippromwovi s-saħħa u l-benessri mentali sal-2030.

Grupp ta’ Tmexxija dwar il-Promozzjoni u l-Prevenzjoni

Il- Grupp ta' Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard mhux Komunikabbli jagħti parir lill-Kummissjoni, li tippromwovi l-koordinazzjoni biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-saħħa pubblika, tal-prevenzjoni u tal-mard li ma jitteħidx. Dan jgħin lill-Istati Membri jimplimentaw l-aħjar prattiki vvalidati u approċċi promettenti fuq skala usa’.

Links Relatati