Skip to main content
Public Health

Il-kanċer huwa wieħed mill-prijoritajiet ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tas-saħħa. Il-linji gwida politiċi tal-President von der Leyen jirreferu għal “pjan Ewropew għall-ġlieda kontra l-kanċer, għall-appoġġ tal-Istati Membri fit-titjib tal-kontroll u l-kura tal-kanċer” biex titnaqqas it-tbatija kkawżata minn din il-marda u biex l-Ewropa tkun minn ta’ quddiem fil-ġlieda kontra l-kanċer. 

Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer

L-ittra ta’ missjoni lill-Kummissarju għas-Saħħa, Stella Kyriakides tiddefinixxi l-bżonn tal-appoġġ lill-pajjiżi tal-UE fil-ħidma tagħhom dwar il-prevenzjoni tal-kanċer sal-kura. 

Il-Pjan Ewropew biex Jingħeleb il-Kanċer, ippreżentat fi Frar 2021, huwa r-rispons tal-UE għall-isfidi dejjem jikbru u l-iżviluppi fil-kontroll tal-kanċer u jirrappreżenta impenn politiku biex isir kull sforz fil-ġlieda kontra l-kanċer.

Imsejjes madwar 10 inizjattivi ewlenin, u diversi azzjonijiet ta’ appoġġ, dan jifforma parti mill-proposti tal-Kummissjoni għal Unjoni Ewropea tas-Saħħa b’saħħitha bil-ħsieb li tiġi żgurata UE aktar sikura, imħejjija aħjar u aktar reżiljenti.

Il-Pjan Ewropew biex Jingħeleb il-Kanċer jappoġġja x-xogħol tal-Istati Membri fil-prevenzjoni tal-kanċer u fl-iżgurar ta kwalità għolja tal-ħajja għall-pazjenti tal-kanċer, is-superstiti, il-familji tagħhom u dawk li jieħdu ħsiebhom u hu strutturat madwar numru ta’ oqsma ewlenin fejn l-UE tista’ żżid l-akbar valur:

 • il-prevenzjoni;
 • is-sejbien bikri
 • id-dijanjożi u t-trattament
 • il-kwalità tal-ħajja għall-pazjenti u s-superstiti tal-kanċer

Inizjattivi ewlenin

 • Ċentru tal-Għarfien dwar il-Kanċer
 • Inizjattiva Ewropea għall-Immaġni tal-Kanċer
 • Eliminazzjoni tal-kanċers ikkawżati mill-Papillomavirus uman
 • Skema tal-UE għall-Iskrinjar tal-Kanċer
 • Network tal-UE ta’ Ċentri Nazzjonali Komprensivi Kontra l-Kanċer    
 • Dijanjostika u Trattament tal-Kanċer għal Kulħadd
 • Inizjattiva Ewropea biex Jinftiehem il-Kanċer
 • Inizjattiva għal ħajja aħjar għall-pazjenti bil-kanċer
 • Reġistru tal-Inugwaljanzi tal-Kanċer
 • Inizjattiva għall-Għajnuna għat-Tfal bil-Kanċer

Hemm rabta bejn il-Pjan tal-Kanċer u l-prijoritajiet tal-Kummissjoni, partikolarment, l-Istrateġija Farmaċewtika għall-Ewropa u l-Istrateġija tal-UE Mill-Għalqa sal-Platt kif ukoll l-Ispazju Komuni Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa. Il-kanċer huwa wieħed mill-missjonijiet Ewropej ta’ riċerka u innovazzjoni u parti minn Orizzont Ewropa.

Taħt il-Grupp ta’ Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard mhux Komunikabbli, tnieda Sottogrupp dwar il-Kanċer, kopresedut mad-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni.

Il-programm L-UE għas-Saħħa (2021-2027), se jipprovdi appoġġ finanzjarju u tekniku lill-Istati Membri biex jgħinhom fl-isforzi biex isaħħu s-sistemi tas-saħħa.

Kanċer: data u statistika

Il-kanċer huwa t-tieni kawża ewlenija ta’ mwiet fil-pajjiżi tal-UE wara l-mard kardjovaskulari. Kull sena, 2.6 miljun ruħ jiġu dijanjostikati bil-marda u toqtol 1.2 miljun ruħ oħra.

Meta tqis li l-Ewropa għandha kwart tal-każijiet tal-kanċer kollha u anqas minn 10% tal-popolazzjoni tad-dinja, hu evidenti li l-kanċer huwa theddida enormi għas-soċjetà tagħna. L-impatt ekonomiku ġenerali tal-kanċer fl-Ewropa hu €100 biljun kull sena.

Skont ir-rapporti tal-Istat tas-Saħħa fl-UE, il-kanċer huwa wieħed mill-kontributuri ewlenin għal imwiet prematuri fl-UE. Għandu impatt mhux biss fuq is-saħħa individwali, iżda għandu wkoll impatt konsiderevoli soċjali u ekonomiku

Din il-marda titfa’ pressjoni fuq is-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa u l-protezzjoni soċjali, il-baġits tal-gvern u taffettwa l-produttività u t-tkabbir tal-ekonomija. Għalhekk, għandna bżonn sistemi tas-saħħa aktar reżiljenti. B’mod partikolari, biex jiġu appoġġjati l-Istati Membri li huma l-aktar fil-bżonn ta’ tfassil ta’ politika bbażata fuq l-evidenza, biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha tal-UE jkollhom aċċess ugwali għall-prevenzjoni tal-kanċer ta’ kwalità għolja, dijanjostika, trattament u kura ta' segwitu ta’ kwalità għolja.

L-evidenza turi li 40% tal-kanċers jistgħu jiġu evitati jekk aħna nimplimentaw dak li diġà nafu. Madankollu, bħalissa 3% biss tal-baġits tas-saħħa qed jintefqu fuq il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard. Għalhekk, l-iskop għall-azzjoni hija immensa.

Azzjoni dwar il-prevenzjoni tal-kanċer isservi wkoll fil-ġlieda kontra l-obeżità u l-mard mhux komunikabbli bħalma huwa l-mard kardjovaskulari u d-dijabete, peress li jaqsmu fatturi ta’ riskju komuni.

Qafas tal-politika

Inizjattivi tal-UE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tal-kanċer

Il-kanċer huwa kwistjoni ewlenija tas-saħħa u għalhekk l-UE, appoġġjata mill-Artikolu 168 tat-TFUE, għandha l-kompetenza li tappoġġja, tikkoordina jew tissupplimenta l-azzjonijiet tal-Istati Membri għall-protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem.

Il-Kummissjoni Ewropea ilha mill-1985 taħdem fuq il-kanċer mal-pajjiżi tal-UE u mas-soċjetà ċivili, b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u l-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer.

Inizjattivi kkoordinati miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni fil-qasam tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-kanċer jinkludu:

Il-finanzjament tal-Programm tas-Saħħa jikkontribwixxi għan-Networks Ewropej ta’ Referenza dwar il-kanċer kif ukoll azzjonijiet konġunti dwar:

Informazzjoni relatata