Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Незаразните болести, като сърдечносъдови болести, диабет, хронични респираторни заболявания, психични разстройства, неврологични разстройства или ракови заболявания са причина за 80 % от тежестта на заболяванията за общественото здравеопазване в ЕС и са водещите причини за преждевременна смърт, която може да бъде избегната.

Човешката и финансовата цена на незаразните болести е висока и се очаква тя да нарасне, като се има предвид и застаряващото населението на ЕС. Освен това хората, страдащи от незаразни болести, могат да бъдат засегнати в по-висока степен от други заболявания, както стана ясно при пандемията от COVID-19.

Намаляването на тежестта на незаразните болести изисква цялостен подход и справяне с справяне с неравнопоставеността по отношение на здравеопазването във всички области. От първостепенно значение е фактът, че промоцията на здравето и профилактиката на заболяванията могат да доведат до намаляване на тази тежест със 70 %.

Подход на ЕС

Подходът на ЕС към незаразните болести изисква насочен към профилактиката комплексен отговор във всички сектори и области на политиката, съчетан с усилия за укрепване на здравните системи.

В допълнение към европейския план за борба с рака Европейската комисия работи по нова инициатива на ЕС за незаразните болести, озаглавена „По-здрави заедно“, за да помогне на страните от Съюза да намалят тежестта на незаразните болести, като усилията са насочени в 5 ключови области:

  • сърдечносъдови заболявания
  • диабет
  • хронични респираторни заболявания
  • психично здраве и неврологични разстройства
  • определящи здравето фактори.

Всички направления ще включват измерение, свързано с равенството в здравеопазването, с цел да се подкрепи намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването.

Акцентът на инициативата ще бъде поставен върху промоцията на здравето и профилактиката, но тя може също така да подкрепи наличието на по-добри знания и данни, скрининга и ранното откриване на заболявания, диагностиката и управлението на лечението, както и качеството на живот на пациентите.

Във всички случаи подкрепата ще бъде съсредоточена върху изпълнението, като се помага на страните от ЕС да предават добри практики, да разработват насоки, да въвеждат иновативни подходи и т.н. Заинтересованите страни ще получават помощ за действия, които могат да допринесат за постигането на същите цели.

Това ще бъде изключително добра възможност за постигане на по-голямо въздействие в борбата с незаразните болести, а конкретните цели и действия ще бъдат разработени в условията на сътрудничество до средата на 2022 г.

През следващите месеци приоритетите, действията и полезните взаимодействия с области на политиката, свързани с намаляването на тежестта на незаразните болести, ще бъдат обсъдени със страните от ЕС в рамките на Ръководната група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на заболяванията и контрола на незаразните заболявания.

Дискусията със заинтересованите страни ще се проведе чрез платформата за здравна политика, където ще бъде възможно участниците да се присъединят към тематичната мрежа на инициативата на ЕС за незаразните болести — „По-здрави заедно“.

Между януари и юни ще бъдат планирани специални уебинари за разработване на тази инициатива. Проверявайте редовно раздел „Актуална информация“ за подробности как да се присъедините към уебинарите.

Цели

Европейската комисия е поела ангажимент да подкрепя усилията на страните от ЕС за постигане на деветте доброволни цели на ООН и Световната здравна организация до 2025 г., както и на целта за устойчиво развитие 3.4 за намаляване на случаите на преждевременна смърт от незаразни болести с една трета и насърчаване на психичното здраве и благосъстояние до 2030 г.

Ръководна група за промоция и профилактика

Ръководната група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на заболяванията и контрола на незаразните заболявания съветва Комисията, като насърчава координацията с цел справяне с предизвикателствата, свързани с общественото здраве, профилактиката и незаразните болести. Тя помага на държавите членки да прилагат в по-широк мащаб утвърдени добри практики и обещаващи подходи.

Връзки по темата