Skip to main content
Public Health

Saħħa mentali

Is-saħħa mentali hija influwenzata minn ħafna fatturi, inklużi l-predispożizzjoni ġenetika, l-isfond soċjoekonomiku, l-esperjenzi avversi fit-tfulija, il-kundizzjonijiet mediċi kroniċi jew l-abbuż tal-alkoħol jew tad-drogi.

Għalhekk, is-saħħa u l-benessri mentali huma kwistjonijiet interkonnessi li huma affettwati minn politiki u azzjonijiet f’firxa ta’ setturi, inklużi l-edukazzjoni, is-saħħa, l-impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-isforzi biex jiġi indirizzat il-faqar.

Din ir-relazzjoni hija reċiproka: mingħajr prevenzjoni, appoġġ u trattament adegwati tas-saħħa mentali, ir-riskji ta’ edukazzjoni aktar fqira jew qgħad jiżdiedu.

Li tkun b'saħħtek mentalment ifisser li tkun kapaċi tissodisfa l-potenzjal tiegħek, tkun komdu meta tifforma r-relazzjonijiet ma’ persuni oħrajn, tikkontribwixxi għall-ħajja fil-komunità u tkun produttiv fuq il-post tax-xogħol. Individwu b’saħħtu mentalment jista’ wkoll jegħleb it-tensjonijiet noramli, il-mumenti ta’ diqa u dawk diffiċli fil-ħajja ta’ kuljum.

Qabel il-pandemija tal-COVID-19, l-istat tas-saħħa mentali tal-popolazzjoni fl-Ewropa diġà kien kawża ta’ tħassib. Kapitlu ddedikat fir-rapport Health at a Glance Europe 2018 enfasizza li l-problemi tas-saħħa mentali jaffettwaw madwar 84 miljun persuna fl-UE kollha. L-ispejjeż totali tal-mard mentali huma stmati għal aktar minn 4% tal-PDG (aktar minn €600 biljun) fit-28 pajjiż kollha tal-UE.

Is-saħħa mentali u l-COVID-19

Il-pandemija aggravat is-sitwazzjoni billi kkawżat il-biża’, ħolqot l-iżolament, l-insigurtà, it-telf tal-istabbiltà, tal-introjtu u tal-maħbubin tagħna.

Ir-rapport Health at a Glance Europe 2020 innota li l-pandemija tal-COVID-19 u l-kriżi ekonomika sussegwenti kkawżaw piż dejjem akbar fuq il-benessri mentali taċ-ċittadini, b'evidenza ta’ rati ogħla ta’ stress, ansjetà u dipressjoni. Iż-żgħażagħ u l-persuni fi gruppi bi dħul baxx jitqiesu f’riskju akbar. It-tfixkil fil-kura tas-saħħa għal dawk b’kundizzjonijiet mentali diġà eżistenti jikkostitwixxi parti sinifikanti tal-impatt negattiv li l-pandemija kellha fuq is-saħħa mentali.

L-isfida tas-saħħa mentali ppreżentata mill-pandemija tal-COVID-19 qed issir dejjem aktar kumplessa. Id-DĠ SANTE waqqaf spazju ta’ network iddedikat fuq il-Pjattaforma tal-Politika tas-Saħħa għal organizzazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati tas-saħħa u dawk soċjali biex jiskambjaw prattiki speċifiċi dwar is-saħħa mentali u għarfien relatat mal-COVID-19.

Ikkoordinat minn Mental Health Europe, dan in-network virtwali jinkludi enfasi fuq il-ħtiġijiet ta’ gruppi vulnerabbli bħal dawk mingħajr dar, persuni b’kundizzjonijiet diġà eżistenti, u persuni anzjani. L-ispazju tal-web għandu wkoll librerija virtwali.

Fis-16 ta’ Ottubru 2020 sar l-ewwel webinar biex jiġu kondiviżi r-riżultati ta’ eżerċizzju inizjali ta’ mmappjar, b’enfasi fuq il-ħtiġijiet tas-saħħa mentali tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa.

Azzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea ilha ddedikata għat-titjib tas-saħħa mentali tal-popolazzjoni, kif hu possibbli li wieħed jifhem permezz ta’ ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet tal-passat.

Il-ħidma tal-Kummissjoni dwar il-mard li ma jitteħidx u s-saħħa mentali tibni fuq oqfsa ta’ politika internazzjonali, b’mod partikolari l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU u d-9 miri volontarji globali stabbiliti mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Mard li ma Jitteħidx. L-isforzi tal-Kummissjoni jiffukaw fuq l-appoġġ u l-ikkomplementar tal-politiki tal-pajjiżi tal-UE.

Il-Grupp ta’ Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard li ma Jitteħidx (SGPP - grupp ta’ esperti b’rappreżentanti mill-ministeri tas-saħħa tal-pajjiżi tal-UE) ġie stabbilit formalment fl-2018 biex jappoġġja lill-Istati Membri biex jilħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli.

Il-Kummissjoni tippreżenta lill-Grupp ta’ Tmexxija bl-aħjar prattiki u approċċi magħżula skont il-prijoritajiet nazzjonali u tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE mbagħad jindikaw liema minn dawk huma interessati li jimplimentaw jew li jżidu l-impenn tagħhom.

Sejħiet miftuħa, kif ukoll immirati għall-aħjar prattiki huma ppubblikati fil-Portal tal-Aħjar Prattiki. Jipprovdi wkoll ħarsa ġenerali lejn il-prattiki miġbura u trażmessi f’azzjonijiet kofinanzjati taħt il-Programmi tas-Saħħa.

Fl-2018, l-SGPP ta prijorità lis-saħħa mentali bħala l-qasam għall-implimentazzjoni tal-aħjar prattika. F’Mejju 2019, ġiet ippreżentata preselezzjoni tal-aħjar prattiki lill-pajjiżi tal-UE li mbagħad ikklassifikawhom skont ir-rilevanza għall-prijoritajiet nazzjonali tagħhom.

Appoġġ finanzjarju sar disponibbli permezz tal-Pjan ta’ Ħidma Annwali tal-2020 tal-Programm tas-Saħħa biex jikkofinanzja l-implimentazzjoni ta’ tliet prattiki li rċevew l-ogħla klassifikazzjoni:

  • riforma tas-sistema tas-saħħa mentali li tiffoka fuq it-tisħiħ tas-servizzi bbażati fil-komunità, kif żviluppat fil-Belġju
  • programm nazzjonali f’diversi livelli ta’ prevenzjoni tas-suwiċidji żviluppat fl-Awstrija
  • programm ta’ intervent pass pass biex tiġi indirizzata d-dipressjoni, żviluppat permezz ta’ kollaborazzjoni Ewropea

Proposta għal Azzjoni Konġunta (ImpleMENTAL) biex jiġu introdotti r-riforma tas-sistema tas-saħħa mentali u l-eżempji ta’ prevenzjoni tas-suwiċidji qed tiġi introdotta fl-2021. Il-programm ta’ intervent pass pass biex tiġi indirizzata d-dipressjoni se jiġi implimentat permezz tal-proġett EAAD Best.

L-isforzi tal-UE fil-qasam tas-saħħa mentali għandhom l-għan li jappoġġjaw azzjoni reali fuq il-post fejn hija l-aktar importanti għall-pajjiżi tal-UE.

Informazzjoni relatata

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: