Przejdź do treści głównej
Public Health

W skrócie

Między poszczególnymi krajami UE, jak i pomiędzy różnymi grupami ludności w tych krajach, istnieją znaczne nierówności pod względem stanu zdrowia. W dużym stopniu powodem tej sytuacji są uwarunkowania społeczne, które mają wpływ na średnią długość życia i ogólny stan zdrowia. Te uwarunkowania społeczne to między innymi zatrudnienie, zarobki, wykształcenie oraz pochodzenie etniczne.

Aby zwalczać nierówności w zakresie zdrowia, UE propaguje odpowiednią politykę oraz pomaga organom krajowym i zainteresowanym stronom w podejmowaniu działań mających na celu ograniczenie tych zjawisk. W komunikacie Komisji Europejskiej z 2009 r. Solidarność w zdrowiu – zmniejszanie nierówności zdrowotnych w UE określono wstępną strategię dla tego obszaru, która obejmuje:

  • ocenę wpływu polityki UE na nierówności w zakresie zdrowia
  • aktualizację danych dotyczących nierówności w zakresie zdrowia i skuteczne strategie mające je ograniczyć
  • informacje na temat finansowania UE, które ma pomóc władzom krajowym i innym organom zaradzić nierównościom.

Sprawozdanie na temat nierówności w zakresie zdrowia w UE

W 2013 r. Komisja opublikowała dokument roboczy Sprawozdanie na temat nierówności w zakresie zdrowia w Unii Europejskiej. Zawiera ono:

  • aktualne informacje i dane liczbowe na temat nierówności w zakresie zdrowia w UE
  • ocenę postępów w realizacji strategii za 2009 r.

Ze sprawozdania wynika, że choć osiągnięto postępy, niezbędne są dalsze działania na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym. Polityka UE oferuje możliwości, które kraje UE i grupy interesów muszą w pełni wykorzystać, aby poprawić ogólny stan zdrowia i osiągnąć większą spójność w zakresie zdrowia.

Inwestycje w zmniejszanie nierówności w zakresie zdrowia

Inwestycje w zmniejszanie nierówności w zakresie zdrowia przyczyniają się do spójności społecznej i zatrzymują błędne koło, w którym zły stan zdrowia jest jednym z czynników prowadzących do ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Dzięki funduszom Parlamentu Europejskiego Komisja realizuje projekty pilotażowe dotyczące różnych aspektów zwalczania nierówności w zakresie zdrowia.

Trwają przygotowania wspólnego działania dotyczącego nierówności zakresie zdrowia w ramach programu UE w dziedzinie zdrowia. Realizacja wspólnego działania rozpocznie się w 2018 r. Będzie ono podstawą dla współpracy między krajami UE, które wspólnie dążą do zwiększenia równości w zakresie zdrowia.