Glavni sadržaj
Public Health

Pregled

Cijepljenje je glavno sredstvo primarne prevencije bolesti i jedna od najekonomičnijih mjera kojima raspolaže javno zdravstvo. Imunizacija cjepivom najbolja je obrana koju imamo od ozbiljnih i katkad smrtonosnih zaraznih bolesti koje se mogu spriječiti. Zahvaljujući cijepljenju širokih razmjera iskorijenjene su velike boginje, Europa se riješila dječje paralize i mnoge druge bolesti gotovo su potpuno nestale.

Trenutačni izazovi

Danas se više od 100 milijuna djece u cijelom svijetu svake godine cijepi protiv bolesti kao što su difterija, tetanus, pertusis, tuberkuloza, dječja paraliza, ospice i hepatitis B. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) cijepljenjem se u svijetu godišnje spriječi od 2 do 3 milijuna smrtnih slučajeva te se smanjuju troškovi liječenja određenih bolesti, što uključuje liječenje antimikrobnim lijekovima (koji se propisuju za virusne zaraze).

Unatoč sjajnim rezultatima, više država članica i susjednih zemalja zbog nedostatnih stopa procijepljenosti suočilo se s dosad nezabilježenim izbijanjima bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Pad povjerenja javnosti u cijepljenje, geografske razlike u dostupnosti cjepiva i porast pogrešnih informacija i dezinformacija o cijepljenju izvor su zabrinutosti i predstavljaju veliki izazov stručnjacima za javno zdravstvo. Osiguravanje jednakog pristupa cjepivu za sve građane EU-a, borba protiv pogrešnih informacija i dezinformacija te povećanje povjerenja u cijepljenje zajednički su ciljevi Europske komisije i država članica EU-a.

U Europskoj uniji na snazi su vrlo stroga pravila o odobrenju cjepiva koja se stavljaju na tržište. Europska agencija za lijekove (EMA) ocjenjuje i nadzire proizvedena cjepiva. Nakon opsežnih ispitivanja Europska komisija može izdati odobrenje za stavljanje na tržište. EMA i dalje ocjenjuje sigurnost cjepiva stavljenih na tržište te provodi nadzor nakon izdavanja odobrenja. Svi ti koraci osmišljeni su kako bi se zajamčila maksimalna sigurnost, prvenstveno imajući u vidu zdravlje i dobrobit građana.

Svi sastojci cjepiva koji se stavljaju na tržište u Europskoj uniji detaljno se preispituju i u raznim se studijama smatraju sigurnima u kontekstu tih cjepiva.

Djelovanje na razini EU-a

Politika cijepljenja u nadležnosti je nacionalnih tijela, ali Europska komisija pomaže državama članicama EU-a da usklade svoje politike i programe.

Ministri zdravstva država članica EU-a donijeli su u prosincu 2018. Preporuku Vijeća o pojačanoj suradnji u borbi protiv bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Tom političkom inicijativom zalaže se za uvođenje mjera usmjerenih na, primjerice, koordinaciju nabave cjepiva, pružanje potpore istraživanju i inovacijama i smanjenje nepovjerenja prema cijepljenju, a opći je cilj dugoročno povećati cijepljenje u EU-u.

Osim toga, Komisija podupire države članice u održavanju ili povećanju stope cijepljenja tako što:

Jedan je od ciljeva europskog plana za borbu protiv rakaiskorijeniti rak vrata maternice cijepljenjem mladih protiv humanog papilomavirusa (HPV) koji ga uzrokuje, a povezan je i s rakom glave i vrata te rakom anusa. Konkretno, u planu se poziva na cijepljenje najmanje 90 % ciljne populacije djevojčica u EU-u te na znatno povećanje stope procijepljenosti dječaka.

Komisija će 2023. predložiti mjere za povećanje cijepljenja protiv virusa hepatitisa B i humanih papilomavirusa. Te će mjere uključivati smanjenje fizičkih prepreka cijepljenju, ciljanu komunikaciju te borbu protiv pogrešnih informacija i dezinformacija.

Sigurna cjepiva protiv bolesti COVID-19 za Europljane

Zajedničko djelovanje u području cijepljenja

Europska komisija jača potporu nacionalnim mjerama cijepljenja, među ostalim zajedničkim djelovanjem u području cijepljenja, koje se sufinancira sredstvima zdravstvenog programa EU-a (3,55 milijuna eura).

Zajedničko djelovanje u području cijepljenja pokrenuto 2018. usmjereno je na smanjenje otpora prema cijepljenju i povećanje procijepljenosti u EU-u. Koordinira ga INSERM (Francuska) i obuhvaća 20 partnera (uključujući 17 država članica EU-a i 3 treće zemlje).

Svrha mu je i ojačati suradnju nacionalnih savjetodavnih skupina za imunizaciju (NITAG) kako bi se povećala transparentnost i povjerenje u postupak donošenja odluka o uvođenju novih cjepiva.

Koalicija za cijepljenje

U proljeće 2019. osnovana je Koalicija za cijepljenje, koja okuplja europske zdravstvene djelatnike i studentske udruge koji se u svojem radu s građanima i kolegama zalažu za cijepljenje. Članovi Koalicije za cijepljenje obvezali su se točno informirati javnost, boriti se protiv mitova o cijepljenju i cjepivima i razmjenjivati primjere najbolje prakse. Njome trenutačno supredsjedaju tri velika europska udruženja zdravstvenih djelatnika:

Koalicija je 9. veljače 2021. objavila manifest s tri ključna razloga zbog kojih bi se svi zdravstveni djelatnici trebali cijepiti protiv bolesti COVID-19 kada za to dobiju priliku.

Objavili su i izjavu 2021. u okviru godišnje kampanje informiranja o gripi, u kojoj su preporučili da se zdravstveni radnici cijepe protiv gripe, te izjavu 2022., u kojoj su naglasili važnost rutinskog cijepljenja i cijepljenja djece.

Koalicija za cijepljenje sastaje se svake godine kako bi raspravljala o svojim aktivnostima za promicanje cijepljenja.

Povezane informacije