Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Prehľad

Očkovanie je hlavný nástroj primárnej prevencie chorôb a jedno z nákladovo najefektívnejších dostupných opatrení v oblasti verejného zdravia. Imunizácia očkovaním je najlepšou obranou, ktorú máme pred závažnými a niekedy smrteľnými nákazlivými ochoreniami, ktorým možno predchádzať. Vďaka rozšírenému očkovaniu sa vykorenili kiahne, v Európe sa nevyskytuje detská obrna a takmer zlikvidované boli mnohé ďalšie ochorenia.

Súčasné výzvy

V súčasnosti sa viac ako 100 miliónov detí na celom svete ročne očkuje proti chorobám ako záškrt, tetanus, čierny kašeľ, tuberkulóza, detská obrna, osýpky a hepatitída B. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa očkovaním každý rok na celom svete predíde približne 2 – 3 miliónom úmrtí a znižujú sa ním náklady na liečbu konkrétnych ochorení vrátane antimikrobiálnej liečby (predpísanej na vírusové infekcie).

Napriek týmto úspechom muselo niekoľko krajín EÚ a s ňou susediacich krajín z dôvodu nízkej miery zaočkovanosti riešiť bezprecedentné prípady vypuknutia chorôb, ktorým sa dalo predchádzať očkovaním. Zníženie dôvery verejnosti v očkovanie, geografické rozdiely v oblasti prístupu a nárast nepodložených tvrdení a dezinformácií o očkovaní sú dôvodom na znepokojenie a veľkou výzvou pre odborníkov na verejné zdravie. Zabezpečenie rovnakého prístupu k vakcínam pre všetkých občanov EÚ, boj proti nepodloženým tvrdeniam a dezinformáciám a zvyšovanie dôvery v očkovanie sú spoločnými cieľmi Európskej komisie a členských štátov EÚ.

V rámci Európskej únie sa na schvaľovanie vakcín uvádzaných na trh uplatňujú veľmi prísne pravidlá. Po vytvorení vakcín zabezpečuje Európska agentúra pre lieky (EMA) hodnotenie a dohľad. Po komplexnom testovaní môže Európska komisia vydať povolenie na uvedenie na trh. Po uvedení na trh EMA pokračuje v hodnotení bezpečnosti vakcíny a vykonáva dohľad po vydaní povolenia. Všetky tieto kroky slúžia na to, aby sa zaistila maximálna bezpečnosť, pričom konečným cieľom je zdravie a dobré životné podmienky obyvateľstva.

Všetky zložky vakcín uvádzaných na trh v Európskej únii prechádzajú intenzívnymi kontrolami a prostredníctvom rôznych štúdií boli v rámci týchto vakcín uznané za bezpečné.

Opatrenia na úrovni EÚ

Politika v oblasti očkovania je v právomoci vnútroštátnych orgánov. Európska komisia však pomáha krajinám EÚ, aby koordinovali svoje politiky a programy.

Ministri zdravotníctva EÚ prijali v decembri 2018 odporúčanie Rady o posilnení spolupráce v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Opatrenia v rámci tejto politickej iniciatívy sa zameriavajú napríklad na koordináciu obstarávania očkovacích látok, podporu výskumu a inovácií a boj proti váhavosti v očkovaní. Celkovým cieľom je zvýšiť mieru zaočkovanosti v EÚ z celoživotnej perspektívy.

Komisia takisto pomáha krajinám EÚ pri udržiavaní alebo zvyšovaní zaočkovanosti tým, že:

Jedným z cieľov európskeho plánu na boj proti rakovine je odstránenie rakoviny krčka maternice, a to očkovaním mladých ľudí proti ľudskému papilomavírusu (HPV), ktorý ju spôsobuje a súvisí aj s rakovinou hlavy a krku a rakovinou v análnej oblasti. V uvedenom pláne sa konkrétne vyzýva na zaočkovanie aspoň 90 % cieľovej populácie dievčat v EÚ a na výrazné zvýšenie miery zaočkovanosti chlapcov.

Komisia v roku 2023 navrhne opatrenia na zvýšenie miery očkovania proti vírusu hepatitídy B a proti ľudským papilomavírusom. Tieto opatrenia budú zahŕňať obmedzenie fyzických prekážok očkovania, cielenú komunikáciu a boj proti nesprávnym informáciám a dezinformáciám.

Bezpečné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre Európanov

Jednotná akcia v oblasti očkovania

Európska komisia zintenzívňuje podporu úsilia členských štátov v oblasti očkovania v záujme zvýšenia zaočkovanosti, a to aj prostredníctvom jednotnej akcie v oblasti očkovania spolufinancovanej z programu EÚ v oblasti zdravia (3,55 milióna EUR).

Jednotná akcia v oblasti očkovania sa začala v roku 2018 a zameriava sa na riešenie váhavosti v očkovaní a zvýšenie zaočkovanosti v EÚ. Koordinuje ju organizácia INSERM (Francúzsko) a zahŕňa 20 partnerov (medzi nimi 17 krajín EÚ a 3 tretie krajiny).

V rámci jednotnej akcie sa pracuje aj na posilnení spolupráce vnútroštátnych poradenských skupín pre imunizáciu s cieľom zvýšiť transparentnosť a dôveru v proces rozhodovania o zavádzaní nových vakcín.

Koalícia za očkovanie

Koalícia za očkovanie bola zriadená na jar 2019. Spája európske združenia zdravotníckych pracovníkov a študentov s cieľom propagovať očkovanie pri práci s občanmi a rovesníkmi. Členovia Koalície za očkovanie prevzali záväzok poskytovať verejnosti presné informácie, bojovať proti mýtom týkajúcim sa očkovania a vakcín a vymieňať si najlepšie postupy. V súčasnosti jej spolupredsedajú tri hlavné európske združenia zdravotníckych pracovníkov:

Koalícia uverejnila 9. februára 2021 manifest s troma hlavnými dôvodmi, prečo by mali byť všetci zdravotnícki pracovníci zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, ak sa im naskytne takáto príležitosť.

V roku 2021 vydala aj vyhlásenie na podporu každoročnej kampane na zvyšovanie informovanosti o chrípke, v ktorom odporučila, aby sa zdravotnícki pracovníci nechali zaočkovať proti chrípke, a v roku 2022 vyhlásenie, v ktorom zdôraznila význam bežného očkovania a očkovania detí.

Koalícia za očkovanie sa stretáva každý rok, aby prediskutovala svoje aktivity na podporu očkovania.

Súvisiace informácie

Latest updates