Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Σύντομη παρουσίαση

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και επιστροφής των σχετικών εξόδων για περίθαλψη στο εξωτερικό από τη χώρα καταγωγής τους.

Η οδηγία 2011/24/EΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης θέτει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο ασθενής μπορεί να ταξιδέψει σε άλλη χώρα της ΕΕ για να λάβει ιατρική περίθαλψη και να του επιστραφούν τα σχετικά έξοδα. Καλύπτει τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τη συνταγογράφηση και τη διανομή φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Κύρια στοιχεία

Καθώς οι πολιτικές υγείας και τα συστήματα υγείας αλληλοσυνδέονται όλο και περισσότερο, η οδηγία καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση:

  • σε πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες·
  • σε εναλλακτικές επιλογές υγειονομικής περίθαλψης και/ή εξειδικευμένη θεραπεία στο εξωτερικό.

Οι διατάξεις της οδηγίας επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας και της προστασίας του δικαιώματος των ασθενών να αναζητούν θεραπεία εκτός της χώρας τους.

Η οδηγία:

  • δημιουργεί ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής που θα παρέχουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·
  • θεσπίζει κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για έναν κατάλογο στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μια ιατρική συνταγή που εκδίδεται σε μια χώρα της ΕΕ και χρησιμοποιείται σε άλλη (διασυνοριακή συνταγογράφηση)·
  • ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς για θέματα ιατρικής εμπειρογνωσίας, τα οποία διευρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με αποτέλεσμα πρόσθετα οφέλη στους τομείς της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας και της ηλεκτρονικής υγείας.
newsletter_203_infograph.jpg

Παρακολούθηση της οδηγίας

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη συμμετέχουν εκπρόσωποι υγειονομικής περίθαλψης από όλες τις χώρες της ΕΕ, με στόχο να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την εφαρμογή της οδηγίας. Η ομάδα παρέχει στην Επιτροπή συμβουλές και εμπειρογνωσία, και στις εθνικές αρχές έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους σχετικά με την οδηγία.

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού αναχωρήσετε

  • Τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν τόσο για την υγειονομική περίθαλψη που θα λάβετε όσο και για την επιστροφή των εξόδων που τυχόν δικαιούστε·
  • τα δικαιώματά σας όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ·
  • το εθνικό σημείο επαφής στη χώρα σας·
  • την ποιότητα και την ασφάλεια της θεραπείας·
  • τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά.

Σχετικές πληροφορίες

 

cbhc_25102013_2.jpg