Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Γενική παρουσίαση

Η αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους και, κατά συνέπεια, του τρόπου βελτίωσής τους. Πρόκειται για σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει στατιστικές μετρήσεις, εις βάθος ανάλυση και ανάπτυξη απτών δράσεων. Η ορθή αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας επιτυγχάνεται μέσω κοινών δράσεων διαφόρων παραγόντων, όπως υπευθύνων χάραξης πολιτικής, στατιστικών υπηρεσιών, ερευνητών, παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και ασθενών.

Η Αξιολόγηση των Επιδόσεων των Συστημάτων Υγείας (HSPA) παρέχει μια τεκμηριωμένη προσέγγιση για τη χάραξη πολιτικής. Μπορεί επίσης να λειτουργεί ως στρατηγικό πλαίσιο ώστε να μπορούν οι πάροχοι υγείας να παρακολουθούν τη σημειωθείσα πρόοδο και να εντοπίζουν τις βέλτιστες πρακτικές, συνδέοντας τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας με τις στρατηγικές και λειτουργίες των συστημάτων υγείας.

Επίσης, η σωστή αξιολόγηση των επιδόσεων εξασφαλίζει διαφάνεια και αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία, εξασφαλίζοντας τη λογοδοσία προς τους πολίτες. Η καλή γνώση του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων υγείας αποτελεί επίσης προϋπόθεση για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών βελτιώσεων προς όφελος των ασθενών.

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση των Επιδόσεων των Συστημάτων Υγείας συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διττό στόχο: α) να αποτελέσει ένα φόρουμ ανταλλαγής εμπειριών για τα κράτη μέλη της ΕΕ στον τομέα αυτό και β) να στηρίξει τους υπευθύνους χάραξης εθνικών πολιτικών, προσδιορίζοντας τα εργαλεία και τις μεθόδους αξιολόγησης των επιδόσεων των συστημάτων υγείας. Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΠΟΥ και ο ΟΟΣΑ, συμβάλλουν στις εργασίες της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων.

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της ομάδας είναι δομημένο με βάση συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας και επικεντρωμένο στον εντοπισμό εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης διαφορετικών στοιχείων κάθε χρόνο, π.χ. ποιότητα περίθαλψης, ολοκληρωμένη φροντίδα και πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων στηρίζει ειδικά προσαρμοσμένες δράσεις στις χώρες που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στην αξιολόγηση των επιδόσεων σε εθνικό επίπεδο. Καταβάλλει επίσης προσπάθειες ώστε η αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας να αποτελεί αντικείμενο άμεσης πολιτικής προσοχής και τα αποτελέσματα της να συμβάλλουν στη χάραξη ορθών πολιτικών.

expertgp_strands.jpg

Εκθέσεις της Ομάδας Εμπειρογνώμονων

Σχετικές πληροφορίες