Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Prehľad

Ukazovateľ je číselným alebo kvalitatívnym vyjadrením toho, ako blízko sme k dosiahnutiu stanoveného cieľa (výsledok politiky). Ukazovatele nám pomáhajú analyzovať a porovnávať jednotlivé skupiny obyvateľstva či zemepisné oblasti a sú užitočné pri stanovovaní politických priorít.

Európska komisia uverejňuje rôzne súbory zdravotných ukazovateľov na základe spoľahlivých a porovnateľných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre navrhovanie stratégií a politík na zlepšenie zdravia Európanov a monitorovanie ich vykonávania.

Zdravotné ukazovatele EÚ

Cieľom Komisie je vytvárať porovnateľné a spoľahlivé údaje o zdraví, správaní v súvislosti so zdravím, chorobách a systémoch zdravotnej starostlivosti a pomocou nástrojov, akým je napríklad znalostný cyklus stav zdravia v EÚ, poskytovať podklady pri tvorbe politiky. Tento postup musí vychádzať zo spoločných zdravotných ukazovateľov EÚ, a to v rámci dohodnutých pravidiel, pokiaľ ide o pojmy, zber a použitie. Medzi zdroje údajov patria:

Zdravotné údaje EÚ

Zdravotné údaje EÚ pozostávajú z kombinácie administratívnych údajov o zdravotnom stave alebo údajov získaných zo zdravotných a sociálnych prieskumov.

Keďže údaje musia byť porovnateľné, je nevyhnutné používať konzistentné medzinárodne dohodnuté klasifikačné systémy so spoločnými pojmami a definíciami.

Expertná skupina pre informácie o zdraví

Expertná skupina pre informácie o zdraví (EGHI) je poradnou skupinou pre politiku založenú na dôkazoch, ktorá pozostáva zo zástupcov krajín EÚ, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, prípadných budúcich členov EÚ a medzinárodných organizácií.

Jednotná akcia v oblasti zdravotných informácií

Jednotná akcia v oblasti zdravotných informácií (InfAct) sa začala 28. marca 2018. Touto akciou sa podporí rozvoj udržateľnej informačnej infraštruktúry EÚ v oblasti zdravia, a to zlepšením dostupnosti porovnateľných a spoľahlivých údajov, údajov relevantných pre politiku, ako aj údajov o výkonnosti systému zdravotnej starostlivosti.