Skip to main content
Public Health

Eurostat, štatistický úrad Európskej únie je hlavným zdrojom porovnateľných údajov EÚ. Zdravotné údaje vychádzajú z rámcového nariadenia o zdravotnej štatistike a odvodených právnych aktov. Zdravotné údaje EÚ o veľmi špecifických témach môžu dopĺňať aj ďalšie zdroje.

Eurostat – hlavný zdroj zdravotných údajov EÚ

Eurostat poskytuje dva druhy zdravotných údajov – administratívne, ako napríklad štatistiky o príčinách úmrtí a údaje uvádzané respondentmi z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) , alebo minimálny európsky modul o zdraví z prieskumu EU-SILC. Témy, ktoré sem patria:

  • Zdravotný stav
  • Determinanty zdravia
  • Výdavky na zdravotnú starostlivosť
  • Zdroje a činnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti
  • Príčiny smrti
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zdravotné údaje Eurostatu často dopĺňajú ďalšie štatistiky EÚ týkajúce sa sociálnych záležitostí, obyvateľstva alebo kvality života. Štatistiky EÚ pochádzajúce z administratívnych údajov sú zvyčajne dostupné podľa pohlavia a vekovej skupiny.

Údaje z prieskumov sú zoskupené podľa socio-ekonomického postavenia, ako je úroveň vzdelania a príjmu, činnosť, miera urbanizácie a pod. Niektoré štatistiky EÚ sú ďalej rozdelené na miestnu alebo mestskú úroveň.

Útvary Komisie, ďalšie zdroje zdravotných údajov EÚ

Agentúry EÚ, ďalšie zdroje zdravotných údajov EÚ

Súvisiace databázy

Medzinárodná klasifikácia

Klasifikačné systémy sú nástroje, ktoré umožňujú registráciu harmonizovaných údajov s cieľom získať porovnateľné údaje. Na základe klasifikačných systémov je možné zostaviť užšie výbery. Európska komisia využíva klasifikácie na zhromažďovanie kvalitných a harmonizovaných údajov.

Hlavné klasifikačné systémy

Iné klasifikačné systémy