Skip to main content
Public Health

Skupina expertov pre informácie o zdraví (EGHI) je poradná skupina pre politiku založenú na faktoch a skladá sa zo zástupcov členských štátov EÚ, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, prípadných budúcich členských krajín EÚ a medzinárodných organizácií.

Skupina EGHI predovšetkým:

  • poskytuje Komisii poradenstvo v oblasti informácií o zdraví, technických riešení a priorít v rámci politiky zdravia založenej na faktoch
  • funguje ako prostredník medzi krajinami EÚ a politikami a činnosťami tykajúcimi sa informácií o zdraví na úrovni EÚ
  • pomáha realizovať informačné aktivity o zdraví v členských krajinách Únie na úrovni celej EÚ
  • podporuje spoluprácu v oblasti informácií o zdraví na úrovni EÚ
  • sprostredkúva výmenu osvedčených postupov v oblasti používania informácií o zdraví na tvorbu vnútroštátnych politík v oblasti zdravia
  • spolupracuje s orgánmi jednotlivých štátov a skupinami expertov EÚ, ktorým poskytuje poradenstvo o tých aspektoch hlavných politík EÚ, ktoré sa týkajú informácií o zdraví.

Najdôležitejšie body nedávnych zasadnutí skupiny EGHI a jej podskupiny

Prezentácie, súhrnné správy a ďalšie dokumenty