Skip to main content
Public Health

Základné európske zdravotné ukazovatele (ECHI)

Základné európske zdravotné ukazovatele (ECHI, predtým zdravotné ukazovatele Európskeho spoločenstva) sú výsledkom dlhodobej spolupráce medzi krajinami EÚ a Európskou komisiou. Prvé zoznamy týchto ukazovateľov boli zostavené v troch projektoch ECHI (1998 – 2001, 2001 – 2004, 2005 – 2008), ktorých cieľom bolo poskytnúť porovnateľné informácie z oblasti zdravia a systém poznatkov na monitorovanie zdravia na úrovni EÚ.

Na základe jednotnej akcie (JA) týkajúcej sa monitorovania zdravotných ukazovateľov Európskeho spoločenstva (ECHIM) sa vytvoril užší zoznam 88 zdravotných ukazovateľov zoskupených podľa oblastí politiky, ktoré boli zrevidované v roku 2017 v rámci projektu BRIDGE-Health (Premosťujúce informácie a tvorba údajov pre politiku a výskum v oblasti zdravia založené na faktoch). V prípade viac ako 60 zdravotných ukazovateľov boli zavedené vymedzenia pojmov a mechanizmy zberu údajov, pričom tam, kde je to vhodné, sú údaje rozčlenené podľa pohlavia, veku, sociálno-ekonomického postavenia a regiónu. Ukazovatele ECHI sú zoskupené do nasledujúcich skupín:

Názov

Príklady

Demografické a socioekonomické faktory

Populácia, pôrodnosť, celková miera nezamestnanosti

Zdravotný stav

Detská úmrtnosť, HIV/AIDS, zranenia pri dopravných nehodách

Zdravotné determinanty

Pravidelní fajčiari, konzumácia/dostupnosť ovocia

Zdravotná starostlivosť: zdravotnícke služby

Očkovanie detí, nemocničné lôžka, výdavky na zdravotnú starostlivosť

Zdravotná starostlivosť: podpora zdravia

Politiky v oblasti zdravej výživy

Ukazovatele predstavujú rozhranie medzi politickými otázkami a súbormi údajov. Odzrkadľujú politický záujem, ako aj vybraný súbor možností z hľadiska toho, čo možno kvantifikovať. Z týchto dôvodov Európska komisia ponúka aj ďalšie európske zdravotné ukazovatele, ktoré síce nie sú súčasťou systému ECHI, ale sú užitočné pre zainteresované strany v oblasti zdravia.

Nástroj na správu údajov ECHI

Nástroj na správu údajov ECHI poskytuje údaje o ukazovateľoch ECHI a iných európskych zdravotných ukazovateľoch, ktoré sú k dispozícii v rôznych formátoch vrátane čiarových alebo stĺpcových diagramov, máp alebo tabuliek. Rovnako je možné ich konvertovať na obrázok alebo si ich stiahnuť ako súbor údajov. Tento nástroj umožňuje viacnásobný výber ukazovateľov.

Odkazy

Hodnotenie o využití a dosahu zdravotných ukazovateľov Európskeho spoločenstva v členských štátoch (august 2013):