Glavni sadržaj
Public Health

Nezarazne bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, kronične bolesti dišnog sustava, mentalni poremećaji, neurološki poremećaji ili rak odgovorne su za 80 % tereta bolesti u državama članicama EU-a i glavni su uzroci prerane smrti koja se može izbjeći.

Ljudski i financijski troškovi nezaraznih bolesti visoki su i očekuje se da će rasti, pri čemu treba uzeti u obzir i starenje stanovništva EU-a. Nadalje, kao što je pokazala bolest COVID-19, osobe koje boluju od nezaraznih bolesti mogu biti više pogođene drugim bolestima.

Za smanjenje tereta nezaraznih bolesti potreban je holistički pristup i rješavanje zdravstvenih nejednakosti na svim razinama. Što je najvažnije, promicanje zdravlja i prevencija bolesti mogu smanjiti teret čak za 70 %.

Pristup EU-a

Pristup EU-a izazovu nezaraznih bolesti uključuje integrirani odgovor s naglaskom na sprečavanju, a obuhvaća različite sektore i područja politika te napore koji se provode u cilju jačanja zdravstvenih sustava.

Osim na europskom planu za borbu protiv raka Europska komisija radi i na novoj inicijativi EU-a za zdravije i nezarazne bolesti kako bi pružila potporu državama članicama EU-a u smanjenju tereta nezaraznih bolesti, s naglaskom na pet ključnih područja:

  • kardiovaskularne bolesti
  • šećerna bolest
  • kronične bolesti dišnog sustava
  • mentalno zdravlje i neurološki poremećaji
  • odrednice zdravlja.

Sva područja uključivat će dimenziju zdravstvene jednakosti, čime će se poduprijeti smanjenje zdravstvenih nejednakosti.

Iako je usmjerena na promicanje i prevenciju, ovom bi se inicijativom mogli poduprijeti i bolje znanje i podaci, probir i rano otkrivanje, dijagnoza i upravljanje liječenjem te kvaliteta života pacijenata.

Potpora će u svim slučajevima biti usmjerena na provedbu tako što će se državama članicama EU-a pomoći da prenesu najbolje prakse, razviju smjernice, uvedu inovativne pristupe itd. Podržat će se i dionici kako bi uveli mjere kojima se može pridonijeti istim ciljevima.

To će biti velika prilika za stvaranje većeg učinka u borbi protiv nezaraznih bolesti te će se do sredine 2022. zajednički razvijati posebni ciljevi i djelovanja.

U Upravljačkoj skupini za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima sljedećih će se mjeseci s državama članicama EU-a raspravljat o prioritetima, mjerama i sinergijama s područjima politika relevantnima za smanjenje tereta nezaraznih bolesti.

Rasprava s dionicima održat će se putem platforme za zdravstvenu politiku, na kojoj će se moći pridružiti tematskoj mreži inicijative EU-a za zdravije i nezarazne bolesti.

Radi razvoja te inicijative, u razdoblju od siječnja do lipnja organizirat će se posebni internetski seminari. Redovito provjeravajte „Najnovije vijesti” da saznate kako im se pridružiti.

Ciljevi

Europska komisija odlučna je podržati države članice u njihovim nastojanjima da ostvare devet dobrovoljnih ciljeva Ujedinjenih naroda i Svjetske zdravstvene organizacije do 2025. te cilj održivog razvoja 3.4., tj. da se do 2030. prerana smrt od nezaraznih bolesti smanji za trećinu i da se promiče mentalno zdravlje i dobrobit.

Upravljačka skupina za promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti

Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima savjetuje Komisiju te promiče koordinaciju u rješavanju izazova u području javnog zdravlja, prevencije i nezaraznih bolesti. Državama članicama pomaže u provedbi potvrđenih najboljih praksi i perspektivnih pristupa u širim razmjerima.

Druge poveznice

Latest updates