Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Pārskats

Kā starp ES valstīm, tā arī starp dažādām iedzīvotāju grupām šajās valstīs pastāv ievērojamas atšķirības sabiedrības veselības jomā. Sociālajiem faktoriem te ir svarīga loma, un tie ietekmē paredzamo dzīves ilgumu un vispārējo veselības stāvokli. Šajā sakarībā jāmin tādi faktori kā nodarbinātība, ienākumi, izglītība un tautība.

Ar veselību saistītas nevienlīdzības mazināšanai ES sekmē attiecīgas stratēģijas un atbalsta valsts iestādes un ieinteresētās personas attiecīgu pasākumu īstenošanā. Eiropas Komisijas 2009. gada paziņojums “Solidaritāte veselības aprūpē — nevienlīdzības mazināšana veselības jomā ES” izklāstīta pirmā stratēģija, kas ietver šādus punktus:

  • ES politikas ietekmes uz nevienlīdzību veselības jomā novērtējums;
  • tādu datu atjaunināšana, kas saistīti ar nevienlīdzību veselības jomā un sekmīgām šīs nevienlīdzības mazināšanas stratēģijām;
  • informācija par ES finansējumu, kura mērķis ir palīdzēt valsts iestādēm un citām organizācijām cīnīties pret nevienlīdzību.

Ziņojums par nevienlīdzību veselības jomā ES

2013. gadā Komisija nāca klajā ar dienestu darba dokumentu “Ziņojums par nevienlīdzību veselības jomā Eiropas Savienībā”. Ziņojums ietver:

  • atjauninātus faktus un skaitļus par nevienlīdzību veselības jomā ES;
  • 2009. gada stratēģijas īstenošanā panāktā progresa novērtējumu.

Šajā ziņojumā ir secināts, ka, lai gan ir panākts zināms progress, papildu pasākumi ir nepieciešami vietējā, valsts un ES līmenī. ES politika piedāvā iespējas, kuras ES valstīm un interešu grupām obligāti ir jāizmanto, ja tās vēlas uzlabot veselības situāciju un panākt vairāk kohēzijas veselības jomā.

Ieguldījumi ar veselību saistītas nevienlīdzības mazināšanā

Ieguldījumi, kuru mērķis ir mazināt nevienlīdzību veselības jomā, sekmē sociālo kohēziju un grauj apburto loku, kurā slikta veselība ir gan nabadzības un atstumtības cēlonis, gan tās sekas.

Komisija ar Eiropas Parlamenta finansējumu īsteno pilotprojektus, kas attiecas uz specifiskiem ar veselību saistītas nevienlīdzības mazināšanas aspektiem.

Tāpat ES veselības aizsardzības programmas ietvaros tiek sagatavota Vienotā rīcība attiecībā uz nevienlīdzību veselības jomā, kuru paredzēts sākt jau 2018. gadā. Tai ir jākalpo par pamatu tādai sadarbībai starp ES valstīm, kuras mērķis ir uzlabot vienlīdzību veselības jomā.