Direct naar de inhoud
Public Health

Overzicht

De gezondheidsongelijkheden tussen de verschillende EU-landen, maar ook tussen verschillende bevolkingsgroepen binnen een en hetzelfde land, zijn groot. Sociale determinanten spelen hierin een belangrijke rol en blijken bepalend voor de levensverwachting en de gemiddelde gezondheidstoestand. Het gaat om factoren zoals baan, inkomen, opleiding en etnische achtergrond.

De EU voert niet alleen zelf een beleid tegen gezondheidsongelijkheden, maar helpt ook nationale autoriteiten en betrokken partijen om deze aan te pakken. De mededeling van 2009 van de Europese Commissie met als titel Solidariteit in de gezondheidszorg: verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU schetste haar strategie:

  • een beoordeling maken van de impact van het EU-beleid op het gebied van gezondheidsongelijkheden
  • gegevens bijhouden over gezondheidsongelijkheden en over succesvolle strategieën hiertegen
  • voorlichting over EU-financiering om nationale overheden en andere instanties te helpen bij de aanpak van gezondheidsongelijkheid

Verslag over ongelijkheden op gezondheidsgebied in de EU

In 2013 is in de vorm van een werkdocument van de Commissie een verslag over ongelijkheden op gezondheidsgebied in de EU verschenen. Daarin vindt u:

  • geactualiseerde feiten en cijfers over de ongelijkheden op gezondheidsgebied in de EU
  • een beoordeling van de vooruitgang bij de uitvoering van de van 2009 daterende strategie

De conclusie luidde dat er weliswaar enige vooruitgang was geboekt, maar dat er op lokaal, nationaal en EU-niveau meer moest worden gedaan. Het EU-beleid biedt mogelijkheden die de EU-landen en belangengroepen moeten aangrijpen om de gezondheid en de samenhang op gezondheidsgebied te verbeteren.

Investeren in het verminderen van gezondheidsongelijkheid

Door de gezondheidsongelijkheid terug te dringen kan de sociale samenhang worden verbeterd en de vicieuze cirkel van gezondheidsproblemen – tegelijk oorzaak en gevolg van armoede en uitsluiting – worden doorbroken.

De Commissie voert met financiële steun van het Europees Parlement een aantal proefprojecten uit voor bepaalde aspecten van de vermindering van gezondheidsongelijkheid.

Ook wordt er in het kader van het EU-gezondheidsprogramma een gezamenlijke actie op het gebied van gezondheidsongelijkheid voorbereid, die in 2018 van start zal gaan. De EU-landen zullen hierbij samenwerken.