Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Prehľad

V stave verejného zdravia v jednotlivých krajinách EÚ a u jednotlivých skupín obyvateľstva v týchto krajinách možno pozorovať významné nerovnosti. Významnou mierou k tomu prispievajú sociálne aspekty, ktoré majú vplyv na strednú dĺžku života a celkové zdravie. Medzi uvedené sociálne aspekty patrí napríklad zamestnanie, príjem, vzdelanie a etnická príslušnosť.

EÚ v snahe odstrániť nerovnosti v oblasti zdravia pomáha vnútroštátnym orgánom a zainteresovaným stranám prijímať takto zamerané opatrenia a podporuje príslušné politiky. V oznámení Európskej komisie z roku 2009 Solidarita v oblasti zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ sa stanovuje počiatočná stratégia v tejto oblasti, ktorá zahŕňa:

  • Posúdenie vplyvu politík EÚ na nerovnosti v oblasti zdravia
  • Aktualizáciu údajov o nerovnostiach v oblasti zdravia a o úspešných stratégiách na ich odstraňovanie
  • Informácie o financovaní EÚ poskytovanom vnútroštátnym orgánom a iným orgánom na pomoc pri odstraňovaní nerovností.

Správa o nerovnostiach v oblasti zdravia v EÚ

Komisia v roku 2013 následne pripravila pracovný dokument útvarov Komisie Správu o nerovnostiach v oblasti zdravia v Európskej únii. Správa obsahuje:

  • Aktualizované fakty a číselné údaje o nerovnostiach v oblasti zdravia v EÚ
  • Posúdenie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní stratégie z roku 2009

V správe sa konštatuje, že hoci sa dosiahol určitý pokrok, treba prijať viac opatrení na miestnej, vnútroštátnej aj európskej úrovni. Politiky EÚ poskytujú príležitosti, ktoré musia krajiny EÚ aj záujmové skupiny plne využiť, aby sa dosiahlo lepšie zdravie a väčšia súdržnosť v oblasti zdravia.

Investície do odstraňovania nerovností v oblasti zdravia

Investície do odstraňovania nerovností v tejto oblasti ešte viac prispievajú k sociálnej súdržnosti a lámu začarovaný kruh, v ktorom zlé zdravie zapríčinené chudobou a vylúčením vedie k ešte väčšej chudobe a vylúčeniu.

Komisia realizuje pilotné projekty zamerané na špecifické aspekty odstraňovania nerovností v oblasti zdravia, ktoré sú financované z prostriedkov Európskeho parlamentu.

Pripravuje sa aj jednotná akcia proti nerovnostiam v tejto oblasti (v rámci programu EÚ v oblasti zdravia), ktorá bude spustená v roku 2018. Táto jednotná akcia bude základom pre spoluprácu medzi krajinami EÚ zameranú na zabezpečenie väčšej rovnosti príležitostí v oblasti zdravia.