Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Тютюнопушенето е най-мащабният предотвратим риск за здравето и най-значимата причина за преждевременна смърт в ЕС, като на него се дължат почти 700 000 смъртни случая всяка година. Около 50% от пушачите умират преждевременно (средно 14 години по-рано).

Въпреки значителния напредък през последните години броят на пушачите в ЕС остава висок — 26 % от цялото население и 29% от европейците на възраст 15 — 24 години.

Приоритети на политиката

За да се справят с това положение, Европейският съюз и националните правителства предприемат различни мерки за контрол на тютюневите изделия под формата на законодателство и препоръки, а преди това и информационни кампании.

Тези мерки на политиката включват по-специално:

Мерките имат за цел защита на гражданите от вредните последици от тютюнопушенето и останалите форми на употреба на тютюневи изделия, включително от пасивното пушене. Може би най-важното е, че с тях се помага на хората да се откажат от тютюнопушенето или въобще да не започват да пушат. Особено внимание се обръща на пушенето сред младежите, като се има предвид, че 93 % от пушачите започват да пушат, преди да навършат 26 години.

Регулиране на изделията

Необходими са общоевропейски правила за тютюневите изделия поради значителната трансгранична търговия с тях и различията между националните законодателства. С тези правила се защитават потребителите в целия ЕС. Директивата за тютюневите изделия урежда производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия от май 2016 г. насам.

Други действия на ЕС

Международно сътрудничество

ЕС също така работи със своите международни партньори за намаляване на потреблението на тютюневи изделия в световен мащаб. Държавите от ЕС и Европейската комисия са активни партньори по Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна — правно обвързващ международен договор, който има за цел намаляване на последиците от употребата на тютюневи изделия за здравето и икономиката. На всеки две години се провеждат конференции на страните по Конвенцията, на които се вземат решения, приемат се протоколи и се съставят насоки.

Кампании на ЕС

Комисията вече е работила в областта на спирането на тютюнопушенето. Бремето, което представлява потреблението на тютюневи изделия в Европа, бе предмет на три общоевропейски кампании, но от 2016 г. насам се обръща по-голямо внимание националните инициативи.