Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Забрана на трансграничната реклама и спонсорство за популяризиране на тютюневи изделия

Рекламата на тютюневи изделия води до увеличаване на употребата им по няколко начина, но най-вече като насърчава децата и младите хора да започнат да пушат. Тя също така стимулира потреблението, намалява мотивацията на пушачите да откажат пушенето, насърчава бившите пушачи да започнат да пушат отново и създава среда, в която употребата на тютюневи изделия се възприема като нещо приемливо. В същото време предупрежденията за здравето губят смисъла си.

Рекламата и спонсорството с цел популяризиране на тютюневите изделия са ограничени в ЕС чрез:

Директивата относно рекламирането на тютюневи изделия (2003/33/ЕО) включва общоевропейска забрана на трансграничната реклама и спонсорство, свързани с тютюневи изделия, във всички медии с изключение на телевизията. Забраната обхваща печатните медии, радиото, интернет и спонсорството на прояви, в които участват представители от няколко държави от ЕС, например Олимпийски игри или състезания от „Формула 1“. На такива прояви е забранено безплатното разпространение на тютюневи изделия. Забраната се отнася до реклама и спонсорство, които имат за цел оказване на пряко или непряко въздействие, за да се популяризира дадено тютюнево изделие.

Рекламата и спонсорството с цел популяризиране на тютюневи изделия по телевизията бяха забранени през 1989 г. с директивата „Телевизия без граници“ (89/552/ЕИО). Тази директива вече е заменена с Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (2010/13/ЕС), с която действието на забраната бе разширено и тя вече обхваща всички форми на аудио-визуални търговски съобщения, включително позиционирането на продукти.

Вижте повече информация за директивата.

През май 2008 г. Комисията публикува доклад относно прилагането на Директивата за рекламирането на тютюневи изделия.

Препоръката на Съвета (2003/54/ЕО) за предпазване от тютюнопушене и за инициативи за подобряване на контрола на тютюна обхваща други форми на популяризиране на тютюневите изделия. На държавите от ЕС се препоръчва да забранят използването на търговски наименования на тютюневи изделия върху нетютюневи продукти или при услуги, и по-конкретно:

  • използване на рекламни предмети и мостри на тютюневи изделия
  • използване на техники за стимулиране на продажбите (напр. отстъпки, подаръци, премии или възможности за участие в промоционален конкурс или игра)
  • използване на билбордове, плакати или други техники за вътрешна или външна реклама (напр. реклама върху автомати за продажба на тютюневи изделия)
  • реклама в кината и всички други форми на реклама, спонсорство или практики, които пряко или непряко се използват за популяризиране на тютюневи изделия.

На международно равнище в член 13 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна са посочени задълженията на страните по конвенцията за забрана и ограничаване на рекламата, промоцията и спонсорството, свързани с тютюневи изделия. През юли 2007 г. конференцията на страните по тази конвенция реши да създаде работна група, която да изготви цялостен проект на насоки за прилагането на член 13. Освен това работната група представя препоръки за основните елементи на протокол относно трансграничната реклама, промоция и спонсорство, който ще допълва насоките.

Повече информация