Skip to main content
Public Health

Среда без тютюнев дим

Според консервативни оценки над 79 000 възрастни в ЕС, сред които 19 000 непушачи, са починали през 2002 г. поради излагане на тютюнев дим у дома (72 000) и на работното си място (7300).

Резултатите от проучване „Евробарометър“ (3 MB) от март 2009 г. показват, че 84% от гражданите на Европейския съюз подкрепят идеята за офиси и други работни места на закрито без тютюнев дим, 79% — за ресторанти без тютюнев дим, а 61% — за барове и кръчми без тютюнев дим.

Защита на гражданите на ЕС от пасивното тютюнопушене

С Препоръката на Съвета от 2009 г. за среда без тютюнев дим се укрепи законодателството относно тютюнопушенето на обществени места, както и сътрудничеството в ЕС за контрол на тютюневите изделия.

Според доклада за изпълнението от 2013 г. 17 държави от ЕС са въвели обширно законодателство за среда без тютюнев дим. Най-строги са разпоредбите в Ирландия, Гърция, България, Малта, Испания и Унгария — в тези страни, с много малко изключения, е напълно забранено да се пуши в закрити обществени места, в обществения транспорт и на работното място.

Резултати от различните разпоредби за среда без тютюнев дим в ЕС

През февруари 2013 г. Комисията публикува доклад, в който обобщава какво е изпълнението на Препоръката на Съвета за среда без тютюнев дим от 2009 г. В доклада се констатира, че:

  • Всички държави от ЕС са приели мерки за защита на гражданите от излагане на тютюнев дим, но националните мерки се различават значително по своя мащаб и обхват.
  • Сложното законодателство, т.е. законодателството, допускащо изключения, е особено трудно за прилагане и води до проблеми в това отношение.
  • От 2009 г. до 2012 г. равнищата на излагане на гражданите на ЕС на тютюнев дим са спаднали, например равнищата на излагане на хората, посещаващи барове и кръчми, са спаднали от 46% на 28%, а на тези, посещаващи ресторанти – от 31% на 14%.
  • Белгия, Испания и Полша са пример за страни, където приемането на всеобхватно законодателство е довело бързо до сериозно понижаване на равнищата на излагане на тютюнев дим.
  • Последиците за здравето от законодателството за среда без тютюнев дим са незабавни и сред тях са намаляване на случаите на инфаркт и подобряване на респираторното здраве, докато икономическият ефект от законодателството за среда без тютюнев дим е положителен или неутрален.

Действителните равнища на излагане на гражданите на ЕС, посещаващи питейни заведения или заведения за хранене, се оценяват и в контекста на проучванията „Евробарометър“. Според последните данни (2017 г.) равнищата на излагане са спаднали още – до 20% в баровете и питейните заведения и до 9% в ресторантите.

Вижте доклада за различните разпоредби за среда без тютюнев дим в ЕС:

Препоръка на Съвета

Препоръката на Съвета за среда без тютюнев дим бе приета на 30 ноември 2009 г. след консултация. В нея държавите от ЕС се призовават да предприемат мерки в три основни области:

  • до три години след приемането на препоръката да приемат и да започнат да прилагат закони, посредством които да защитават напълно своите граждани от излагането на тютюнев дим в закрити обществени места, на работните места и в обществения транспорт;
  • да допълват законите за среда без тютюнев дим със спомагателни мерки, като защита на децата, насърчаване на усилията за прекратяване на употребата на тютюн и предупреждения под формата на изображения върху опаковките на тютюневите изделия;
  • да засилят сътрудничеството на европейско равнище чрез създаването на мрежа от национални центрове за контрол на тютюна.

Съобщения за медиите

Документи по темата