Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Регулиране на изделията

Директивата за тютюневите изделия (2014/40/ЕС) влезе в сила на 19 май 2014 г., а от 20 май 2016 г. започна да се прилага в държавите от ЕС. С Директивата се определят правила за производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия и свързани с тях продукти. Сред тях са цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лули, пури, пурети, бездимни тютюневи изделия, електронни цигари и растителни изделия за пушене.

По-специално с Директивата:

  • се забраняват цигарите и тютюна за ръчно свиване с характерни вкусово-ароматни качества
  • се изисква производителите на тютюневи изделия да информират страните от ЕС за съставките, използвани в техните продукти
  • се изисква предупрежденията относно здравето да фигурират върху опаковките на тютюневите изделия и свързаните с тях продукти: комбинираните предупреждения относно здравето (илюстрация, текст и информация как да се спре) трябва да заемат 65 % от предната и задната част на опаковките на цигари и тютюн за ръчно свиване
  • се определят минимални размери за предупрежденията и се премахват малките опаковки за някои тютюневи изделия
  • се забраняват всички рекламни и подвеждащи елементи върху тютюневите изделия, електронните цигари и растителни изделия за пушене
  • се въвежда общоевропейска система за локализиране и проследяване с цел борба с незаконната търговия с тютюневи изделия
  • се позволява на страните членки да забранят интернет продажбите на тютюневи изделия и свързани с тях продукти
  • се определят изисквания за безопасност, качество и уведомяване за електронните цигари
  • се задължават производителите и вносителите да уведомяват държавите от ЕС за нови тютюневи изделия, преди да ги пуснат на пазара на Съюза

 

infograph_s.jpg

Общи положения

Съставки и емисии

Етикетиране и опаковане

Електронни цигари

Борба с незаконната търговия