Skip to main content
Public Health

Pregled

Uživanje tobaka je največje zdravstveno tveganje v Evropski uniji, ki bi se mu bilo mogoče izogniti, in vsako leto v EU povzroči skoraj 700 000 prezgodnjih smrti. Približno 50 % kadilcev umre prezgodaj (v povprečju približno 14 let prezgodaj).

Kljub precejšnjemu napredku v boju proti kajenju je število kadilcev v EU še vedno visoko: kadi kar 26 % vseh prebivalcev in 29 % mladih v starosti 15–24 let.

Prednostne naloge politike

Evropska unija in vlade držav članic so sprejele različne ukrepe za nadzor nad tobakom, bodisi s predpisi, priporočili in še prej z informativnimi kampanjami.

Ti ukrepi zlasti vključujejo:

Ukrepi so namenjeni zaščiti prebivalcev pred škodljivimi posledicami kajenja in drugih oblik uživanja tobaka, tudi pred pasivnim kajenjem. Predvsem pa naj bi kadilcem pomagali opustiti kajenje oziroma jih odvrniti, da bi sploh začeli kaditi. Posebna pozornost je namenjena mladim, saj 93 % kadilcev začne kaditi pred 26. letom starosti.

Ureditev za tobačne izdelke

Glede na obsežno čezmejno trgovanje s tobačnimi izdelki in različne nacionalne predpise na tem področju so za te izdelke nujna vseevropska pravila. Ta pravila ščitijo potrošnike po vsej EU. Direktiva o tobačnih izdelkih od maja 2016 ureja izdelavo, predstavitev in prodajo tobaka in sorodnih izdelkov.

Druge dejavnosti EU

Mednarodno sodelovanje

Evropska unija si prizadeva omejiti kajenje po vsem svetu in pri tem sodeluje z mednarodnimi partnerji. Države EU in Evropska komisija aktivno sodelujejo v Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom, zakonsko zavezujoči mednarodni pogodbi, ki naj bi pripomogla k zmanjševanju zdravstvenih in ekonomskih posledic kajenja. Na konferencah podpisnice konvencije vsako drugo leto sprejemajo odločitve in protokole ter izdajajo smernice.

Kampanje EU

Komisija je bila sprva dejavna na področju preprečevanja kajenja. Preprečevanju kajenja po vsej EU so bile namenjene tri vseevropske kampanje, po letu 2016 pa imajo prednost nacionalne pobude.