Skip to main content
Public Health

Informacje ogólne

Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego to substancje chemiczne, które w pewnych warunkach mogą mieć wpływ na układ hormonalny ludzi i zwierząt. Uwzględnienie zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego jest stosunkowo nowym sposobem analizy toksyczności substancji chemicznych. W ostatnich latach problem ten i sposób jego regulacji były przedmiotem dyskusji w środowisku naukowym i politycznym na całym świecie. Osiągnięto znaczne postępy – zarówno w UE, jak i na forum organizacji międzynarodowych.

Opracowanie ram prawnych

Stan obecny

Kryteria dotyczące produktów biobójczych zostały opublikowane i mają zastosowanie od 7 czerwca 2018 r.

Kryteria dotyczące środków ochrony roślin zostały opublikowane i będą mieć zastosowanie od 10 listopada 2018 r.

Informacje dodatkowe