Skip to main content
Public Health

Cieľom systémov zdravotnej starostlivosti v Európskej únii je zabezpečiť kvalitnú a cenovo efektívnu starostlivosť. Splniť tento cieľ je zložité najmä v prípade zriedkavých alebo málo rozšírených komplexných chorôb, ktoré ovplyvňujú každodenný život približne 30 miliónov občanov EÚ.

Európske referenčné siete (ERS) sú virtuálne siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z celej Európy. Ich cieľom je uľahčiť diskusiu o komplexných alebo zriedkavých ochoreniach a poruchách, ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú liečbu a sústredenie poznatkov a zdrojov.

Ako to funguje?

Na preskúmanie pacientovej diagnózy a liečby koordinátori európskych referenčných sietí (ERS) zvolajú „virtuálne“ poradné panely zdravotníckych odborníkov z rôznych oblastí pomocou vyhradenej IT platformy a nástrojov telemedicíny.

Postup a kritériá na vytvorenie ERS a výber jej členov sú stanovené v právnych predpisoch EÚ.

24 sietí

Prvé ERS fungujú od marca 2017 a patrí k nim viac než 900 vysokošpecializovaných zdravotníckych pracovísk z viac než 300 nemocníc v 26 členských štátoch EÚ. 24 ERS pracuje na celom rade tém vrátane ochorení kostí, rakoviny detí a imunitnej nedostatočnosti.

Právny základ

Iniciatíva ERS je podporovaná z rôznych programov financovania EÚ vrátane programu v oblasti zdravia, Nástroja na prepájanie Európy a programu Horizont 2020.

Koordinácia

ERS spravujú prevažne členské štáty EÚ. Rada členských štátov je formálny orgán, ktorého úlohou je v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie schvaľovať vytvorenie siete a ukončenie jej činnosti, ako aj ukončenie členstva v sieti. Rada pozostáva zo zástupcov všetkých členských štátov EÚ a krajín EHP.

Systém monitorovania

Rada členských štátov vybrala 18 indikátorov ERS pre monitorovací systém ERS a predstavila ich na 4. konferencii ERS. V prípade niekoľkých z nich bola potrebná aktualizácia s vysvetleniami.

Tento rámec pomôže pri tvorbe systému na zlepšenie kvality, určovaní vhodných výstupov európskych referenčných sietí, identifikácii silných a potenciálnych slabých stránok a demonštrácii pridanej hodnoty ERS.

Komunikačný materiál